پنج دلیل استفاده از منابع مرجع

منابع مرجع منابعی هستند که در ابتدای فرایند پژوهش و بدست آوردن دانش موضوعی استفاده می‌شوند. منابعی هستند که از اول تا آخر خوانده نمی‌شود و فقط براساس نیاز اطلاعاتی بخش‌هایی از آن را مطالعه می‌کنیم. منابع مرجع انواع مختلفی دارند که فرهنگ‌ها، دایره المعارف‌ها، دستنامه‌ها و …جز منابع مرجع هستند. البته منابع مرجع با توجه به نوع اطلاعاتی که در اختیار کاربر قرار می‌دهند به منابع ردیف اول، دوم و سوم تقسیم می‌شوند.

در این فیلم آموزشی کوتاه پنج دلیل استفاده از منابع مرجع به خوبی بیان می‌شود که عبارتند از:
۱. پاسخ به سوالات اساسی 5w
۲. آزمون فرضیه ها
۳. شناسایی کلیدواژه برای جستجو
۴. محدود کردن موضوع خود
۵. یافتن منابع دقیق تر با استفاده از ماخذ آن

 294 

واژه‌شناسی در مقاله‌نویسی

شناخت و اطلاع از واژگان نگارش مقاله کمک می کند تا درک درست و دقیقی از فعالیت‌ها و فرایندهای کاری مربوط به نگارش مقاله داشته باشید و شما را از سردرگمی رها خواهد کرد. در این مقاله به تعدادی از واژه‌ها خواهم پرداخت و به تدریج به آن اضافه خواهم کرد.

Corresponding Author (نویسنده مسئول)

مسئولیت مکاتبه با مجله را قبل از چاپ مقاله به عهده دارد و  در صورت چاپ مقاله، پاسخ‌گوی سؤالات خوانندگان مقاله است.

Peer Reviewed (داوری همتا یا همترازخوانی)

فرآیندی که در آن مقاله قبل از انتشار توسط متخصصان موضوعی یا همتراز نویسنده ارزیابی و داوری می‌شود.

Affiliation ( وابستگی سازمانی)

نام و آدرس دانشگاه محل تحصیل یا جایی که پژوهش در آن انجام گرفته است.

Review article (مقاله مروری)

مقالاتی هستند که بر اساس مقالات منتشر شده نگاشته می شوند. به عبارتی مقالات مروری به منظور بررسی و تبیین وضعیت موجود درباره یک موضوع یا مسئله،  متون را بررسی و تحلیل می‌کنند.

Reference Style (سبک استناددهی)

شیوه‌ای که نحوه و شکل ارجاع دادن به منابع مورد استفاده در مقاله (ارجاع درون‌متنی و فهرست ماخذ) را نشان می‌دهد. برای مثال سبک استناددهی APA، Harvard، Chicago

Aim & Scopes (هدف و دامنه)

در وبگاه مجله تحت این عنوان؛ دامنه موضوعی و اهداف مجله بیان می‌شود.

Open access (دسترسی آزاد/باز)

مجلاتی که مقالات آن برای کاربر نهایی رایگان است و هزینه چاپ مقاله از نویسنده مقاله اخذ می‌شود.

Publication fee (هزینه انتشار)

هزینه ای که پژوهشگر برای چاپ مقاله در «مجلات دسترسی آزاد» باید بپردازد.

Cover letter (کاورلتر یا نامه به سردبیر)

نامه‌ای که در هنگام ارسال مقاله به مجله، نویسنده برای سردبیر مجله می‌نویسد.

Manuscript (پیش‌نویس مقاله)

به پیش نویس نهایی مقاله، قبل از پذیرش گفته می شود.

Proceeding ( مجموعه مقالات)

مقالات پذیرفته شده در یک کنفرانس، در آن چاپ می‌شود.

Template (الگوی نگارش)

نویسنده، مقاله را براساس الگوی مدنظر مجله می‌نویسد.

Submit (ارسال مقاله)

به فرایند ارسال مقاله به مجله یا کنفرانس گفته می‌شود.

Guide for Author (راهنمای نویسنده)

در وبگاه مجله بخشی وجود دارد که نویسنده را از نظر چگونگی ساختار مقاله، قواعد نگارشی، شیوه استناددهی،  و نحوه ارسال… راهنمایی می‌کند.

Final Version (نسخه نهایی)

تصحیح نسخه نهایی مقاله از سوی نویسنده‌(گان) و امید به انتشار آن.

Regular Issue (شماره منظم مجله)

به شماره‌های مجله گفته می شود که در فواصل زمانی منظم یا معین (هفتگی، فصلی، ماهانه، سالانه) منتشر می‌شوند.

Special Issue (شماره ویژه مجله)

به شماره‌های ویژه مجله گفته می‌شود که بنا به علت یا مناسبتی منتشر می‌شوند.

 

 

 

 328 

MeSH Browser ابزار انتخاب کلیدواژه

 420 

چگونه موضوع‌های داغ پژوهشی را پیدا کنم؟

یکی از روش‌های «یافتن موضوع‌های داغ پژوهشی» بسته به اینکه در چه مقطع تحصیلی هستید، استفاده از عبارت‌های جستجویی است که می‌تواند به شما در یافتن وبگاه‌های مفید کمک کند. در ادامه تعدادی از عبارت‌های جستجوی کاربردی برای «یافتن موضوع‌های داغ پژوهشی» را بیان می‌کنم.

 

 

  sample master thesis topics in + موضوع موردنظر

  master research topics  in + موضوع موردنظر

 sample phd dissertation topics in + موضوع موردنظر

phd research topics in + موضوع موردنظر

 top research topics in + موضوع موردنظر

 

 

 

 839 

مقالات مروری چه مقالاتی هستند؟

مقالات مروری Review Paper مقالاتی هستند که بر اساس مقالات منتشر شده نگاشته می‌شوند. این مقالات حاصل پژوهش میدانی یا آزمایشگاهی نیستند. به عبارتی مقالات مروری به منظور بررسی و تبیین وضعیت موجود درباره یک موضوع یا مسئله، متون را بررسی و تحلیل می‌کنند.

ویژگی‌های مقالات مروری

1.بر پژوهش‌های انجام شده در مسئله موردنظر تمرکز دارند؛

2. برای فهم و بررسی قابلیت‌‌های موضوع موردنظر (چیستی، چرایی، چگونگی)نوشته می‌شوند؛

3) بر یافته‌های پژوهش‌هایی پیشین تمرکز دارند.

هدف مقالات مروری

ترسیم مدل مفهومی از موضوع یا مسئله موردنظر؛

طرح مسئله در موضوع موردنظر؛

ترسیم شکاف دانشی؛

ضرورت و چرایی انجام پژوهش‌های بیشتر.

انواع مقالات مروری

مقالات مروری تحلیلی Analytical paper

پژوهش‌ها برای حل مسئله چه کاری‌هایی انجام داده‌اند؟ از چه روش‌هایی استفاده کردند؟ چه دانشی تولید شده؟ یا تولید نشده؟ برای مثال مطالعه رفتار اطلاع‌یابی در زمان بحران در بافت زنان

مقالات مروری مفهومی Conceptual paper

ناظر بر فهم، تبیین و قابلیت های موضوع یا مفهوم مورد نظر است. از دل متون، جنبه‌ها و مولفه‌های موضوع یا مفهوم موردنظر استخراج و بازآفرینی می‌شود. برای مثال مفهوم رفتار اطلاعاتی مشارکتی

مقالات مروری سیستماتیک systematic review

ناظر بر یافته های پژوهش‌های مرتبط پیشین است. این مقالات به دو نوع تقسیم می‌شوند:

مقالات مروری فراتحلیل یا متاآنالیز Meta-Analysis: اگر پاسخ به پرسش پژوهش ما کمی باشد از فراتحلیل استفاده می‌شود. از تحلیل‌های آماری استفاده می‌شود. برای مثال بر مبناى پژوهش‌های گذشته، اثر يك متغير روى متغير ديگر چقدر است؟ (پرسش کمی)

مقالات مروری فراترکیب یا متاسنتز Meta-synthesis: اگر پاسخ به پرسش پژوهش ما کیفی باشد از فراترکیب استفاده می‌شود. هدف آن درک عمیق پدیده موردنظر از دل یافته‌های پژوهش‌های پیشین با رویکرد کیفی است. از کدگذاری و مقوله‌بندی استفاده می‌شود. برای مثال فراترکیب پژوهش شبکه های اجتماعی مجازی در ایران.

منبع: دکتر مریم نظری، دوره کیمیاگران پژوهش، 1400 

 813