چگونه یک مقاله علمی بخوانیم: یک راهنمای ساده

آیا هنگام خواندن مقالات علمی احساس خستگی می‌کنید؟ در این مقاله، قصد دارم یک راه‌حل پنج مرحله‌ای برای مطالعه، درک و استفاده از یافته‌های مقالات پژوهشی به شما نشان دهم. این شیوه به شما کمک می‌کند تا سریعتر اصطلاحات پیچیده، داده ‌ها و ایده‌های اصلی مقاله را بررسی کنید:

مرحله 1: مطالعه سطحی

برای به دست آوردن تصویری از مقاله با عنوان، چکیده و مقدمه مقاله شروع کنید. تاریخ انتشار را برای اطمینان بررسی کنید و اصطلاحات ناآشنا را یادداشت کنید. بررسی کنید که آیا مقالات مجله، داوری می‌شود ( (peer-reviewed یا خیر.

مرحله 2: از خود سؤال کنید

از خود سؤالات مهمی بپرسید، مانند حجم نمونه و اینکه آیا جامعه نماینده جامعه بزرگتر است. تکرارپذیری مطالعه (پایایی و روایی)، منابع مالی، و هرگونه محدودیت شناسایی شده در بخش بحث مقاله (Discussion) را بررسی کنید.

مرحله 3: سوالات پژوهش مقاله را رمزگشایی کنید

پرسش‌های پژوهشی را که نویسندگان مقاله قصد پاسخ دادن به آن را دارند تعیین کنید، ارزیابی کنید که آیا یافته‌ها به خوبی توسط شواهد پشتیبانی می‌شوند، نوآوری و اصیل بودن یافته‌ها را در نظر بگیرید، و بررسی کنید که آیا یافته‌ها با سایر پژوهش‌ها در این زمینه مطابقت دارند یا خیر.

مرحله 4: نتایج را تفسیر کنید

با بررسی مباحث کلیدی و یافته‌های جدید و بررسی دقیق نمودارها و جداول، نتایج را با احتیاط تفسیر کنید و درک خود را بنویسید.

مرحله 5: خلاصه کردن

افکار و برداشت خود را خلاصه و یادداشت‌برداری کنید، سوالات نویسندگان را مرور کنید، درباره مراحل بعدی فکر کنید و درباره مقالات با دیگران بحث کنید.

خودشه! اجازه ندهید دیگر مقالات علمی  شما را بترسانند.

توجه: صحبت درباره مقاله در یک گروه ژورنال‌کلاب یا در محیط غیررسمی‌تر، گفتگو با دوستان و خواندن فعال، مطالعه مقاله را لذت‌بخش می‌کند.

 

Loading

حذف صفحه اضافی در نرم افزار مایکروسافت ورد

Loading

ادغام چند فایل در نرم افزار مایکروسافت ورد

Loading

تبدیل عدد انگلیسی به فارسی در نرم افزار مایکروسافت ورد

Loading

واژه‌شناسی در مقاله‌نویسی

شناخت و اطلاع از واژگان نگارش مقاله کمک می کند تا درک درست و دقیقی از فعالیت‌ها و فرایندهای کاری مربوط به نگارش مقاله داشته باشید و شما را از سردرگمی رها خواهد کرد. در این مقاله به تعدادی از واژه‌ها خواهم پرداخت و به تدریج به آن اضافه خواهم کرد.

Corresponding Author (نویسنده مسئول)

مسئولیت مکاتبه با مجله را قبل از چاپ مقاله به عهده دارد و  در صورت چاپ مقاله، پاسخ‌گوی سؤالات خوانندگان مقاله است.

Peer Reviewed (داوری همتا یا همترازخوانی)

فرآیندی که در آن مقاله قبل از انتشار توسط متخصصان موضوعی یا همتراز نویسنده ارزیابی و داوری می‌شود.

Affiliation ( وابستگی سازمانی)

نام و آدرس دانشگاه محل تحصیل یا جایی که پژوهش در آن انجام گرفته است.

Review article (مقاله مروری)

مقالاتی هستند که بر اساس مقالات منتشر شده نگاشته می شوند. به عبارتی مقالات مروری به منظور بررسی و تبیین وضعیت موجود درباره یک موضوع یا مسئله،  متون را بررسی و تحلیل می‌کنند.

Reference Style (سبک استناددهی)

شیوه‌ای که نحوه و شکل ارجاع دادن به منابع مورد استفاده در مقاله (ارجاع درون‌متنی و فهرست ماخذ) را نشان می‌دهد. برای مثال سبک استناددهی APA، Harvard، Chicago

Aim & Scopes (هدف و دامنه)

در وبگاه مجله تحت این عنوان؛ دامنه موضوعی و اهداف مجله بیان می‌شود.

Open access (دسترسی آزاد/باز)

مجلاتی که مقالات آن برای کاربر نهایی رایگان است و هزینه چاپ مقاله از نویسنده مقاله اخذ می‌شود.

Publication fee (هزینه انتشار)

هزینه ای که پژوهشگر برای چاپ مقاله در «مجلات دسترسی آزاد» باید بپردازد.

Cover letter (کاورلتر یا نامه به سردبیر)

نامه‌ای که در هنگام ارسال مقاله به مجله، نویسنده برای سردبیر مجله می‌نویسد.

Manuscript (پیش‌نویس مقاله)

به پیش نویس نهایی مقاله، قبل از پذیرش گفته می شود.

Proceeding ( مجموعه مقالات)

مقالات پذیرفته شده در یک کنفرانس، در آن چاپ می‌شود.

Template (الگوی نگارش)

نویسنده، مقاله را براساس الگوی مدنظر مجله می‌نویسد.

Submit (ارسال مقاله)

به فرایند ارسال مقاله به مجله یا کنفرانس گفته می‌شود.

Guide for Author (راهنمای نویسنده)

در وبگاه مجله بخشی وجود دارد که نویسنده را از نظر چگونگی ساختار مقاله، قواعد نگارشی، شیوه استناددهی،  و نحوه ارسال… راهنمایی می‌کند.

Final Version (نسخه نهایی)

تصحیح نسخه نهایی مقاله از سوی نویسنده‌(گان) و امید به انتشار آن.

Regular Issue (شماره منظم مجله)

به شماره‌های مجله گفته می شود که در فواصل زمانی منظم یا معین (هفتگی، فصلی، ماهانه، سالانه) منتشر می‌شوند.

Special Issue (شماره ویژه مجله)

به شماره‌های ویژه مجله گفته می‌شود که بنا به علت یا مناسبتی منتشر می‌شوند.

 

 

 

Loading