چگونه در مقاله به منابع و متون استناد بدهیم؟

استناد (Citation) به معنی سند قرار دادن سخن یا متنی پیشین است. نویسندگان به آثاری که ربطی موضوعی با نوشته آنان دارد ارجاع می دهند و کتابشناسی یا فهرست مآخذ (Bibliography; References) فهرست منابعی که در متن به آنها ارجاع داده شده است.

دلایل مختلفی برای استناد دادن ذکر شده است:

 • برای حفظ امانت (سرقت علمی در کشور ما یک مشکل حاد است)،
 • احترام به دیگران،
 • برای مستند کردن مطالب،
 • پشتیبانی از ادعاها و یافته های خود،
 • تأیید یا رد نظر دیگران
 •  متهم نشدن به سرقت علمی و محتوایی

همیشه فرمت رفرنس ها را با مجله هدف از نظر ارجاع درون متنی و برون متنی کنترل کنید. از نرم افزار های مدیریت اطلاعات علمی مثل اندنوت EndNote، مندلیMendeley یا زوترو Zotero استفاده کنید. این نرم افزارها ویرایش، فرمت بندی، اضافه کردن و حذف مراجع یا رفرنس ها را آسان می کند و در وقت شما صرفه جویی می کند. برخی مجلات در تعداد ماخذ محدودیت ایجاد می کنند. حتما با مجله هدف کنترل نمایید.


انواع استناد

1) استناد برون متنی

در این نوع استناد، سند مورد ارجاع در جایی خارج از متن، اعم از پایین صفحه، پایان فصل، یا انتهای متن درج می شود و در متن تنها نشانه یا نمادی، که معمولاً عدد است، سند مورد نظر را مشخص می کند. شيوه هاي استناد شيكاگو و ونكور در اين گروه قرار مي گيرند.

مثال1:

….یا پژوهشی¹ که در گذشته در این زمینه انجام شده نشان می دهد که …

Alibali, M. W. (1999). How children change their minds: Strategy change can be gradual or abrupt. Developmental Psychology 35, 127-145.

مثال 2: 

A number of active pharmaceutical ingredients in the drug development pipelines are prepared in the amorphous state in light of their poor aqueous solubility (1). In addition, many pharmaceutical excipients exist in the amorphous state, or are rendered amorphous in order to obtain the desired functionality (2). Since amorphous compounds are inherently less stable, both physically and chemically, than their crystalline counterparts, numerous investigations over the last decade expectedly focused on the stabilization of amorphous pharmaceuticals (34).

References

 1. C. W. Pouton. Formulation of poorly water-soluble drugs for oral administration: physicochemical and physiological issues and the lipid formulation classification system. Eur. J. Pharm. Sci. 29:278–287 (2006). doi:10.1016/j.ejps.2006.04.016.
 2. W. Wang. Instability, stabilization and formulation of liquid protein pharmaceuticals. Int. J. Pharm. 185:129–188 (1999). doi: 8-5173(99)00152-0.
 3. L. Yu. Amorphous pharmaceutical solids: preparation, characterization and stabilization. Adv. Drug Deliv. Rev. 48:27–42 (2001). doi:10.1016/S0169-409X(01)00098-9.
 4. B. C. Hancock, and G. Zografi. Characteristics and significance of the amorphous state in pharmaceutical systems. J. Pharm. Sci. 86:1–12 (1997). doi:10.1021/js9601896.

2) استناد دورن متنی

در این شیوه، پس از نقل مطلب در متن نوشته، مشخصات کوتاهی از مآخذ معمولاً شامل نام خانوادگی پدیدآورنده، تاریخ نشر و شماره صفحه به ترتیب در داخل کمانک می آید. شيوه هاي استناد انجمن روانشناسي آمريكا ( اي پي اي) و شيوه انجمن زبان مدرن آمريكا (ام ال اي) جزء اين دسته قرار
مي گيرند.

مثال1:

 • نظریه معتمد نژاد (1387، ص 23) در زمینه ارتباطات این است که ….
 • یا پژوهشی که در گذشته در این زمینه انجام شده نشان می دهد که ….(معتمدنژاد، 1387).
 • (پالمر، 1366 الف، ص 35)
 • (دورانت، 1365، ج 1، ص 125)
 • (Nicholas, 2005)
 • (Nicholas, 2003, vol. 1, p. 67)
 • (Nicholas, 2002:345)

مثال2:

Non-traditional methods of insulin delivery like insulin pumps, insulin inhalers and insulin pens have obvious advantages over traditional methods of delivery (Patni et al., 2006). Another promising non-traditional alternative is the delivery of insulin through skin. However, human skin provides a very efficient transport barrier ([Monteiro-Riviere, 1991] and [Monteiro-Riviere, 1996]) to delivery of protein molecules like insulin, due to their large size (>3000 Da) and weakly hydrophobic nature. Several physical and chemical methods have been developed to improve the permeation of insulin through human skin ([Scheuplein and Blank, 1973], [Pillai and Panchagnula, 2003a], [Rastogi and Singh, 2003] and [Pillai et al., 2004b]).

References

Monteiro-Riviere, 1991 N.A. Monteiro-Riviere, Comparative anatomy, physiology, and biochemistry of mammalian skin. In: D.W. Hobson, Editor, Dermal and Ocular Toxicology: Fundamentals and Methods (1st ed.), CRC Press, Boca Raton, FL (1991).

Monteiro-Riviere, 1996 N.A. Monteiro-Riviere, Anatomical factors affecting barrier function. In: F.N. Marzulli and H.I. Maibach, Editors, Dermatotoxicology (1st ed.), Taylor & Francis, Washington, DC (1996).

Patni et al., 2006 P. Patni, D. Varghese, N. Balekar and D.K. Jain, Needle-free insulin drug delivery, Indian J. Pharm. Sci. 68 (2006), pp. 7–12. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (0)


سبک های استناددهی Citation styles

 • APA Citation Style=American Psychological Association

این شیوه استناددهی توسط «انجمن روانشناسی آمریکا» ارائه شده است و در رشته های انسانی و علوم اجتماعی، علوم پرستاری و بهداشت زیاد به کار می رود.

Website: http://www.apastyle.org/

نمونه استناد درون متنی به شیوه APA

As Davis (1978) reported, “If the existence of a signing ape was unsettling for linguists, it was also startling news for animal behaviorists” (p. 26).

“If the existence of a signing ape was unsettling for linguists, it was also startling news for animal behaviorists” (Davis, 1978, p. 26).

According to Davis (1978), when they…

نمونه فهرست منابع  به شیوه APA

 • Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Ballière Tindall.
 • Alibali, M. W. (1999). How children change their minds: Strategy change can be gradual or abrupt. Developmental Psychology 35, 127-145.
 • Carter, S., & Dunbar-Odom, D. (2009). The converging literacies center: An integrated model for writing programs. Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, 14.1. Retrieved from http://kairos.technorhetoric.net/
 • MLA Citation Style= Modern Language Association

این شیوه توسط انجمن زبان های مدرن طراحی شده و در رشته های زبان، فلسفه و سایر حوزه های علوم انسانی و هنر کاربرد بیشتری دارد.

نمونه های استناد درون متنی به شیوه MLA

 • Others, like Jakobson and Smith, hold the opinion that children who attend pre-school are better socially adjusted than those who do not (156).

Between 1968 and 1988, television coverage of presidential elections changed dramatically (Hallin5)

نمونه فهرست منابع در شیوه MLA

 • Bordwell, David. Figures Traced in Light: On Cinematic Staging. Berkeley: U California P, 2005. Print.
 • Mieszkowski, Jan. “Derrida, Hegel, and the Language of Finitude.” Postmodern Culture 15.3 (2005): n.pag. Project MUSE. Web. 13 Sept. 2009.
 • Tinta: UW-Madison Department of Spanish and Portuguese Newsletter.” Department of Spanish and Portuguese, U of Wisconsin-Madison, Spring 2008. Web. 11 Sept. 2009.<http://spanport.lss.wisc.edu/files/imported/Tinta 2008.pdf>.
 • Chicago Citation Style=Chicago/Turabian style

Website: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

دو حالت دارد:

 • مدل یادداشت و کتابشناختی: مناسب برای رشته های هنر و علوم انسانی

مثال:

 • مدل پدیدآورنده – تاریخ: مناسب برای علوم پایه و علوم اجتماعی

مثال:

“The fight to save the banking system opened the Hundred Days; the fight to save the farmers opened the New Deal proper” (Schlesinger 1958, 87).

References:

Scholz, Christopher H. 1958. The mechanics of earthquakes and faulting. New York: Cambridge University Press.

 • CSE/CBE Citation Style= Council of Science Editors/Council of Biology Editors

این شیوه در بسیاری از رشته های علوم طبیعی کاربرد دارند، دو شیوه دارد:

 • نام – سال Name-Year

مثال:

A number of studies (Dawson and Briggs 1974; Dawson and Jones 1974) have established. . .

Smith’s sequence of studies (1958, 1967) . . . .

References:

Vot D, Voet JG. 1990. Biochemistry. New York: J Wiley. 1223 p.

Sapolsky R. 1985. Stress-induced suppression of testicular function in the wild baboon: role of glucocorticoids. Endocrinology 116:2273-8

 • استناد – توالی Citation-Sequence

Einstein provides a lengthy description of this phenomenon¹

The hypothesized mechanism for this phenomenon was tested by several authorities over the years², ³.

References:

1. Kuret JA, Murad Adenohypophyseal hormones and related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P,editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon; 1990. p 1334-60.

3. Holt WV. Epididymal origin of a coiled-tail sperm defect in a boar. J Reprod Fertil 1982;64:485-9.


اینکه چه سبکی را انتخاب کنید بستگی به مجله هدفی دارد که قرار است مقاله خود را منتشر کنید. دستور عمومی برای ارجاع درون متنی یا به شکل (نویسنده ، تاریخ) یا به صورت عددی است. یعنی اولین رفرنسی که استفاده می کنید شماره یک به خود می گیرد.

در مورد ارجاع برون متنی حتما به نوع منبع توجه داشته باشید. شما به تدریج وقتی فهرست ماخذ مقالات را نگاه می کنید می توانید تشخیص دهید که نوع منبع، مقاله، کتاب، پایان نامه یا کنفرانس است.

دستور عمومی برای ارجاع برون متنی (یعنی در فهرست ماخذ):

🚩نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان مقاله. عنوان نشریه، سال (شماره): صفحه.
🚩نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.
🚩نام خانوادگی، نام نویسنده پایان نامه. عنوان پایان نامه. (مقطع تحصیلی، دانشگاه، سال)

می توانید از این سایت برای تهیه مراجع خود براساس سبک های استناددهی استفاده کنید.

ماشین تولید استناد: https://www.citationmachine.net/apa/cite-a-website


نرم افزارهای مدیریت منابع و استنادها

در مقاله ای این نرم افزارها را معرفی خواهیم کرد.

Endnote (subscribe web-base/ desktop)

RefWorks (subscribe web-base)

Reference Management

JabRef

Papers

Procite

BibText

CiteULike

Zotero (open souce/FireFox)

Mendely (open source)

Loading

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *