چگونه مقاله یک مجله علمی را بخوانیم؟

گاهی پیش می آید زمان زیادی ندارید و مجبورید تعدادی از مقالات را در زمان کوتاهی مطالعه کنید. شاید این مساله موجب استرس و سردرگمی شما شود و نگذارد حواستان را جمع کنید. در زیر تعدادی رهنمود برای کمک به شما بیان می شود: