سوابق تحصیلی

 • دکتري علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقيقات تهران، رتبه اول ورودي و خروجی

عنوان رساله: تحلیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران در وب براساس سبک های شناختی و ارائه الگوهای موجود به راهنمایی دکتر نجلا حریری (با درجه عالی)

 • فوق ليسانس، علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران،  (با معدل 95/17 رتبه 4 ورودي و رتبه اول در فارغ التحصيلي اين دوره و اخذ جايزه از وزير علوم وقت)

عنوان پايان نامه: ” مطالعه تاثير اينترنت بر رفتار اطلاع يابي پژوهشي اعضاء هيئت علمي رشته هاي مختلف دانشگاه تهران.…” به راهنمايي دکتر عباس حري با درجه عالي (5/19)

 • ليسانس، علوم کتابداري و اطلاع رساني در شاخه پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،
 • ديپلم، علوم تجربي

کتاب

 • رولي، جيمز . بازاريابي اطلاعات. ترجمه مريم اسدي .- تهران: چاپار. 1388
 • اسدی، مریم و همکاران. راهنمای نگارش مقاله علمی: از چکیده تا نتیجه. تهران: نشرکتابدار، 1393.

مقالات

 • Asadi, Maryam (2015) “Information Theory” Research Trend: A Bibliometric Approach,” SLIS Connecting: Vol. 4: Iss. 1, Article 9. Available at: http://aquila.usm.edu/slisconnecting/vol4/iss1/9
 • Hariri, Ndjla; Asadi, Maryam, Mansurian, Yazdan (2014). The impact of users’ verbal/imagery cognitive styles on their Web search behavior. AslibJournal of Information Management, Vol.66 No.4.
 • Asadi Maryam et al (2013). Scientometric analysis of scientific products with co-authorship networks: the case of Sharif University of Technology. SLIS Connecting.2, Issue 1.
 • Asadi, Maryam, and Osareh, Farideh, (2013). Historiographical Map of Iranian Engineering Scientific Publications during 1939-2011 . International Journal of Information Science and Management , Vol. 3, No. 2 (Vol. 11, No. 2), 2013, 1-24 .
 • Asadi, Maryam and Shekofteh, Maryam (2009). The relationship between the research activity of Iranian medical universities and their web impact factor. The Electronic Journal, v.27, n.6.
 •  اسدی، مریم (1396). ماهیت سواد اطلاعاتی و انواع سواد در عصر اطلاعات. انلاین. نشریه الکترونیکی شناسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. شهریور96. http://shenasehmag.ir/index.php/blog/2017-08-26-14-05-26/220-2017-09-08-22-28-03
 • مدخل رفتار اطلاعاتی (زیرچاپ-1394). دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. به سفارش کتابخانه ملی
 • قادری سهی، علی و اسدی، مریم (زیرچاپ). مروری اجمالی بر نوزده سال تولید علم در حوزه لرزه­شناسی اکتشافی.
 • اسدی، مریم؛ مهدیقلی، حمید (1395). فضای مشترک اطلاعاتی: آینده کتابخانه های دانشگاهی. تعامل انسان و اطلاعات. جلد3. شماره 2: 43-55.
 • میگی پیکتون، سارا جونز و مارکی گای (1395). هدایت از کتابخانه: اقدامات مدیریت داده ها در دانشگاه نورث آمپتون (مجموعه مقالات ایفلا). ترجمه مریم اسدی. گزیده مقالات ایفلا 2012 و 2013. ویراستار علمی رضا خانی پور با همکاری محبوبه قربانی. تهران: کتابخانه ملی: 43- 58 .
 • اسدی، مریم و حریری، نجلا (1394). استفاده از طراحی روش پژوهش ترکیبی در تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران ایرانی در محیط وب و ارائه الگوی موجود. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 31، شماره1: 27-57.
 • اسدی، مریم (1394). تاثیر سبک شناختی، نوع وظیفه و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب. دوره 26، شماره سوم.
 • اسدی، مریم، قادری سهی، علی (1394). سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک. مجله علمی و پژوهشی فیزیک، زمین فضا. دوره 41، شماره1: 147-166.
 • حریری، نجلا، اسدی ، مریم، نوشین فرد، فاطمه (1393). تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران حوزه های مختلف علوم از وب براساس سبک­های شناختی کلامی و تصویری. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. دوره28، شماره 1: 3-20.
 • اسدی، مریم (1993). تحلیل رفتار فرمول­بندی مجدد عبارت جستجوی کاربران در محیط وب با تاکید بر سبک­های شناختی کلی­نگر و جزئی­نگر، تجربه وب و وظیفه جستجو. تعامل انسان و اطلاعات، جلد1 شماره3.
 • اسدي، مريم و دیگران (1392 ). همکاري هاي علمي و شبکه هاي هم تاليفي در توليدات علمي دانشگاه صنعتي شريف در طول سال هاي 2005- 2010. فصلنامه مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطلاعات.24(1):166-186. سابق).
 • اسدي، مريم و ثقفي، سامان (1391). بررسي ميزان هم تاليفي پژوهشگران ايراني حوزه فني و مهندسي در سال هاي 1990-2010. مجله آموزش مهندسي ايران. دوره14. شماره 55. پاییز
 • ام. جي. کوبو و همکاران. (1391). ابزارهاي نرم افزار نگاشت علمي: بررسي، تحليل، و مطالعه مشارکتي ميان ابزارها. ترجمه مريم اسدي و سامان ثقفي. خبرنامه علم سنجي. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
 • اسدي، مريم (1389). نظريه فعاليت: چارچوبي براي مطالعه رفتار اطلاعاتي . اطلاع شناسي. سال 8. شماره 29
 • اسدي، مريم (1389). بررسي روندهاي موجود در ارزيابي نظام هاي بازيابي اطلاعات. ارتباط علمي. دوره18، شماره 3
 • اسدي، مريم (1389). روندها و نگرش ها در ميان کنش پذيري نظام هاي سازماندهي دانش با رويکردي به زبان هاي راه گزين. ارتباط علمي، نسخه 16، شماره 1
 • مهديقلي، حميد و اسدي، مريم (1388). بررسي کنسرسيوم هاي منابع علمي در ايران و در برخي کشورها. رهيافت. شماره 44
 • جارولين، کالرو و ويلسون، تام (1387). الگوهاي مفهومي در پژوهش اطلاع يابي و بازيابي. ترجمه مريم اسدي. ارتباط علمي: مجله الکترونيکي. دوره هشتم. شماره چهارم. 31 شهريور. قابل دسترس در: http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol8/no4/asadi_abs.htm
 • آدومي، آشارنانا (1387). گفتگو با ويکتوريا اکوجي رئيس انجمن کتابداري نيجريه. ترجمه مريم اسدي. شيرازه، سال اول. شماره 5. قابل دسترس در nlai.ir/Default.aspx?tabid=1249
 • ويلسون، تام (1386). الگوهايي در پژوهش رفتار اطلاعاتي. ترجمه مريم اسدي و مريم شكفته. فصلنامه كتاب
 • شاجف، پنينا (1386). ديدگاه جهاني به اصول اخلاقي انجمن کتابداري. ترجمه مريم اسدي. ماهنامه اطلاع يابي و اطلاع رساني. سال اول، شماره 5
 • انجر، مگنيوس (1385). نگاه اكولوژي به مدارك علمي. ترجمه مريم اسدي . اطلاع شناسي ، 3 (3 و 4)
 • اسدي، مريم (1385). درک ابرداده و استانداردهاي آن. نما: مجله الکترونيکي ، 13 آذر. قابل دسترس در irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asadi_abs.htm
 • اسدي، مريم (1385). نيازسنجي پايگاه هاي اطلاعاتي و مجلات الکترونيکي موجود در کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف. نما: مجله الکترونيکي، 2 دي. قابل دسترس در irandoc.ac.ir/data/E_J/vol6/asadi_sharifi_abs.htm
 • اسدي، مريم (1384). فن آوري هاي امنيت اطلاعات: با ديدگاه طبقه بندي. مجله علوم اطلاع رساني. دوره20. شماره3و4. قابل دسترس در http://www.irandoc.ac.ir/etela-art/20/20_3_4_1.pdf
 • بارتلت، جان. سي (1384). تسهيل دسترسي و استفاده از منابع زيست اطلاعاتي. ترجمه مريم اسدي و اكرم اسدي. مجله الکترونيکي مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران. شماره سوم. دوره چهارم. قابل دسترس در: irandoc.ac.ir/data/e-j/vol4/Facilitating_access.htm
 • بازاک، دانيل(1383). “جستجوي وب بطور کارآمدتر: رهنمودها، فنون وراهبردها”. ترجمه مريم اسدي و اکرم اسدي. مجله الکترونيکي مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران. 7تير. قابل دسترس در irandoc.ac.ir/data/e-j/vol2/search-web.htm
 • هاندي، کيبد(1383). گروه هاي مباحثه دانشگاهي و علمي. ترجمه مريم اسدي. مجله الکترونيکي مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران. 19 ارديبهشت. قابل دسترس در irandoc.ac.ir/data/e-j/discussion-grp.htm
 • هونگ تانگ ، شان (1383). مديريت دانش در کتابخانه ها در قرن 21. ترجمه مريم اسدي. مجله الکترونيکي مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران. شماره دوم. دوره سوم.17مهر. قابل دسترس در: irandoc.ac.ir/data/e-j/vol3/Knowledge_management.htm
 • اسدي، مريم و حري، عباس (1382). مطالعه تاثير استفاده از اينترنت بر رفتار پژوهشي اعضا هيئت علمي دانشگاه تهران ( با تاکيد بر سه شاخه علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي. مجله کتابداري. سال37. دفتر چهلم.

کنفرانس های خارجی و داخلی و داوری ها

 • کمیته علمی چهارمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، و دبیر نشست کتابخانه های دانشگاهی: توانمندسازی و آموزش مداوم کتابداران دانشگاهی و استفاده از ظرفیت های آنان، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1397.
 • اسدی، مریم (1397). کمیت و کیفیت بروندادهای پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در طی سالهای 2012-2016 (پوستر). دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی. دانشگاه صنعتی شریف. 13 و 14 بهمن ماه. سالن همایش های بین المللی صدا و سیما.
 • داور نشریات نظام ها و خدمات اطلاعاتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ایرانداک، نشریه تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی، نشریه مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • کمیته علمی سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، و دبیر نشست کتابخانه های دانشگاهی: صلاحیت مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1396.
 • کمیته علمی دومین کنگره متخصصان علم اطلاعات، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1395.
 • سخنرانی با موضوع پیش به سوی آینده کتابخانه های دانشگاهی: فضای مشترک اطلاعاتی (بهمن 1395). انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. (وبینار)
 • کمیته علمی اولین کنگره متخصصان علم اطلاعات، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1394.
 • داوری مقالات همایش تعامل انسان اطلاعات، 1393، دانشگاه خوارزمی
 • داوری مقالات همایش آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان اطلاعات، 1393، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • داوری پایان نامه های کتابخانه ملی-1393
 • داوری مقالات همایش کتابخانه های دیجیتالی، 1392، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 • داوري مقالات چهارمين همايش دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني پزشکي “رسانه هاي اجتماعي در کتابداري و اطلاع رساني” 1390 – دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
 • داوري مقالات سومين همايش دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني پزشکي “آموزش کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و غير پزشکي” دي ماه 1387 – دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
 • داوري مقالات در اولين همايش سراسري ادکا (خدمات مرجع و اطلاع رساني)، 1386، کتابخانه ملي ايران.
 • داوري مقالات دومين همايش دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني پزشکي با عنوان ” اطلاع رساني پزشکي و جامعه پزشکي” آذرماه 1386- دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
 • داور نشريه الکترونيکي ارتباط علمي، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران.
 • داوری در کنفرانس بین المللی Insite (موسسیه علم اطلاعات) به عنوان عضو داوران بین المللی در سال 2013.
 • داور نشریه پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران از 1393……
 • داور نشریه کلیات ماه خانه کتاب از 1391—-
 • داور و کمیته علمی اولین همایش متخصصان علم اطلاعات، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کتابخانه ملی، نشست کتابخانه های دانشگاهی، آبان 1394.
 • مصاحبه با لیزنا با عنوان “نظرخواهی مداوم از کاربران کتابخانه‌ دانشگاهی برای تغییر ضرورت دارد”، آبان 1394.
 • داور و کمیته علمی دومین همایش متخصصان علم اطلاعات، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کتابخانه ملی، آبان 1395.
 • داور نشریه های (Aslib Journal of Information Management (Emerald، سیاست نامه علوم و فناوری شریف، (Scietometrics (Springer، دانش شناسی (دانشگاه علامه طباطبایی)، نظام ها و خدمات اطلاعاتی (علوم و تحقیقات تهران)، و …
 • Asadi, Maryam and Shekofteh, Maryam. The relationship between the research activity of Iranian medical universities and their web impact factor. Forth International Conference on Webmetrics, Informetrics and scientometrics & 9th COLLNET Meeting, Berlin, 2008. (Oral).
 • Asadi, Maryam and Jolaei, Somayeh. Strategic Marketing as a New Approach in University Libraries Services. Information Systems International Conference (ISICO) 2011 on December 3 – 5, 2011 at Empire Palace Hotel, Surabaya, East Java, Indonesia. (Oral)
 • Saman Saghafi and Maryam Asadi (2012). Toward a bibliometric analysis and scientific collaboration in “information theory” research. 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics(WIS) & 13th COLLNET Meeting. Seoul, South Korea (Oral)
 • اسدی، مریم. تحلیل رفتار فرمول­بندی مجدد عبارت جستجوی کاربران در محیط وب با تاکید بر سبک­های شناختی کلی­نگر و جزئی­نگر، تجربه وب و وظیفه جستجو(سخنرانی).  همایش تعامل انسان اطلاعات. دانشگاه خوارزمی. 1393.
 • اسدي، مريم. شبکه اجتماعي موبايل در کتابخانه هاي دانشگاهي: چالش ها و فرصت ها. ) سخنراني( در چهارمين همايش دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني پزشکي. دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.1390.
 • اسدي، مريم. تحليلي بر رويکرد مفهومي کتابداري بين المللي و کتابداري تطبيقي. نخستين همايش ملي مباني نظري و فلسفه علم کتابداري و اطلاع رساني. تهران – 22 آبان 1390 .(پوستر).
 • اسدي، مريم و شکفته، مريم. رابطه بين فعاليت پژوهشي دانشگاه هاي علوم پژشکي ايران و ضريب تاثيرگذار وب . (سخنراني). شرکت در اولين همايش سراسري علم سنجي در علوم پژشکي- 16 اسفند ماه 1386.
 • شركت در كنفرانس پنجمين سمينار كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران 9 -11 مهرماه 1379.
 • شرکت در کنفرانس ” آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي”- مشهد( آستان قدس رضوي) با مقاله “مطالعه تاثير اينترنت بر رفتار اطلاع يابي پژوهشي اعضاء هيئت علمي رشته هاي مختلف دانشگاه تهران…” (سخنراني)- 1-2 خرداد 1383.
 • شرکت در چهارمين سمينار بين المللي منابع اطلاعاتي و تحقيقات در ايران ويژه فني و مهندسي. دي ماه 1383. برگزارکننده شرکت نسيم ايمان.
 • شرکت در “اولين همايش سراسري انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران با عنوان رويکردها و راهکارهاي نوين در سازماندهي اطلاعات” 16 و 17 اسفند ماه 1385 با ارائه مقاله” کاربرد طرحهاي رده بندي در بازيابي منابع شبکه اي (چاپ در مجموعه مقالات همايش)

کارگاه آموزشي (مدرس)

 • طراحي پرسشنامه تحت وب. دانشگاه سمنان. 1389
 • نشست نشريات الکترونيکي. نمايشگاه کتاب. 1389
 • کارگاه آموزشي نرم افزار اندنوت. دانشگاه صنعتي شريف 1391-تاکنون
 • کارگاه بررسي متون (پيشينه پژوهش). دانشگاه صنعتي شريف 1393
 • کارگاه آموزشی مقاله نوسی- دانشگاه شریف و دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه خوارزمی 1391-تاکنون
 • تهیه درس آموزش الکترونیکی مستندسازی و گزارنویسی- شرکت پیشاهنگان به سفارش دانشگاه صنعتی شریف-1391

طرح پژوهشي

 • همکاری در طرح پژوهشی بررسی شبکه های هم تالیفی در تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه اطلاعاتی . معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی دانشکده پیراپزشکی ISI در سالهای 2006 لغایت 2010، 1392.
 • عضوهیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در دوره چهارم (1388-1390) و دوره پنجم (1391-1394).
 • مسئول و مجري راه اندازي وب سايت جديد انجمن در سال 1390. ilisa.ir
 • دبير اجرايي جشنواره وبلاگ هاي کتابداري و اطلاع رساني- 1390
 • دبیر اجرایی همایش ملی هر کتابخانه یک رصدخانه-1391.
 • همکاري در پروژه سازماندهي اطلاعات طرح تکفا؛ مسئول طرح شوراي عالي اطلاع رساني؛ مجري مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، 1384.
 • همکاري در پروژه آرشيو مجازي طرحها و پروژه هاي عمراني کشور (بخش سازماندهي اطلاعات) از تاريخ 1/8/83 تا 16/5/84 ؛ مسئول طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور؛ مجري مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران.
 • انجام طرح پژوهشي ” بررسي سالانه رضايت عمومي مراجعان از خدمات کتابخانه هاي دانشگاه صنعتي شريف” در ارديبهشت 1382- دانشگاه صنعتي شريف.
 • انجام طرح پژوهشي “مستندسازي پايگاه اطلاعاتي پايان نامه هاي فارسي دانشگاه صنعتي شريف”. معاونت پژوهش و فناوري، کتابخانه مرکزي. پاييز 1383.
 • انجام طرح پژوهشي نيازسنجي پايگاههاي اطلاعاتي و مجلات الکترونيکي موجود در کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف، 1384.
 • تهيه دو دستورالعمل ” چگونگي استفاده از منابع کتابخانه براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي و دانشجويان مقطع کارشناسي” در 1383 و 1384.
 • تهيه FAQ و فرم سفارش کتاب و مجله براي سايت و صفحه خانگي کتابخانه دانشگاه شريف و تجربه در طراحي چندين فرم الكترونيكي .
 • مشاوره در زمينه تهيه و طراحي فرم ورود داده ها براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي مقالات بيومکانيک.
 • تهيه “دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري. http://sharif.ir/~library/Guide_Theses.pdf
 • مسئول پروژه راه اندازي خودکارسازي بخش امانت کتابخانه هاي دانشکده اي و کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي شريف از 1384 تاکنون.
 • مسئول و مجري طرح برنامه ريزي، تدريس و تهيه ” دستنامه فهرست رايانه اي کتابخانه و پايگاه اطلاعاتي” در دورة آموزشي “آموزش کتابداران دانشگاه صنعتي شريف” در دو مرحله 1382-1383.
 • همکاری با سازمان استاندارد ایران و عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد با عنوان اطلاعات و دبیزش (مستندسازی): 1) اطلاعات و مستندسازی-اصطلاحنامه ها و هم کنش پذیری آن ها با واژگان های دیگر –قسمت 1: اصطلاحنامهای بازیابی اطلاعات (شماره استاندارد 21864-1) ؛ 2)  اطلاعات و مستندسازی-اصطلاحنامه ها و هم کنش پذیری آن ها با واژگان های دیگر –قسمت 2: هم کنش پذیری با واژگان های دیگر (شماره استاندارد 21864-2) ؛ و اصطلاح شناسی-واژه گزینی و هماهنگ سازی مفاهیم و اصطلاحات (شماره استاندارد:21865) (1395). کارشناس و دبیر استاندارد اقدس حسینی (پروانه استاندارد: 764).  3) تهیه ریزفیلم از نقشه های فنی و سایر مدارک اداری ترسیمی-قسمت 4: تهیه ریزفیلم از نقشه ها با اندازه های کشیده ویژه و استثنایی (شماره استاندارد: 3272-4) (1396). کارشناس و دبیر استاندارد سیدمحمد حسینی لواسانی. (از 1395 تا 1397).
 • همکاری و مشارکت در کارگروه تهیه و تدوین طرح استانداردکتابخانه های عمومی ایران: استاندارد بازاریابی و روابط عمومی کتابخانه عمومی ایران ILISA-PIS3:1:1397. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. 1397.

سوابق تدریس

 • تدريس واحد “مرجع شناسي لاتين” در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پيراپزشكي- گروه كتابداري (بصورت حق التدريس) وبگاه درس قابل دسترس در http://sites.google.com/site/englishreferencessources/ (مقطع کارشناسی)
 • تدریس درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاری و مامایی-. (کارشناسی ارشد و دکتری) و دانشکده بهداشت (کارشناسی ارشد) 1394
 • تدریس درس ارزشیابی نظام ها و خدمات اطلاعاتی در دانشگاه خوارزمی- (کارشناسی ارشد)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1) مرزبان، الهام (1394). مطالعه تاثیر سبک های شناختی کلامی و تصویری کاربران در محیط وب بر فرایند قضاوت ربط. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی. (مشاور)

2) عامری، سید مهدی (1394). شناسایی عوامل موثر بر آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی. (مشاور)

 3) شیخی نیگه، رضا (1394). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف بر اساس مدل لایب­کوآل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال. (راهنما)

4) رضایی، شیوا (1394). بررسی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آستانه تهیه و تنظیم برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1399-1395). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال. (مشاور)

5) عبداله زاده، مریم (1394). بررسی تاثیر رنگ‌ها در طراحی داخلی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال. (مشاور)

 

 

Loading