فضای‌ کتابخانه دانشگاهی و فعالیت‌های دانشجویان در طول پاندمی کووید 19

چکیده

کتابخانه در آموزش عالی نقش اصلی را در یادگیری دانشجویان در دانشگاه ایفا می کند. علاوه بر مطالعه فردی، دانشجویان برای اهداف مختلف مانند یادگیری گروهی، همکاری و معاشرت به کتابخانه می‌آیند. برای حمایت از انواع مختلف آموزش دانشجویان، باید محیط های فیزیکی و کاربردی مناسب در فضاها فراهم شود. با این حال، اثرات محیطی فضاهای یادگیری به طور گسترده بررسی نشده است. علاوه بر این، همه‌گیری کووید 19 دانشجویان را مجبور کرده است که برای مدت طولانی در خانه بمانند و درس بخوانند و انتظار می‌رود که تجربه همه‌گیری بر الگوهای استفاده دانشجویان از فضا تأثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر همه‌گیری بر استفاده از کتابخانه از سوی دانشجویان و بررسی محیط‌های لازم برای حمایت مؤثر از فعالیت‌های یادگیری دانشجویان انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه با 12 دانشجو جمع آوری شده است. یکی از یافته‌های اصلی این است که، دانشجویان در طول همه‌گیری کمتر از کتابخانه استفاده می‌کردند، اما انتظار داشتند بعد از همه‌گیری، از کتابخانه به همان اندازه قبل از همه‌گیری یا حتی بیشتر، استفاده کنند. علاوه بر این، هر دو محیط فیزیکی و کاربردی با مطالعه و بهزیستی دانشجویان مرتبط بود. بنابراین، درک فعالیت‌های یادگیری دانشجویان و محیط‌های ترجیحی در کتابخانه برای ارائه فضاهای مناسب برای حمایت از عملکرد یادگیری و رفاه دانشجویان ضروری است. ترجمه: دکتر مریم اسدی

منبع: 

Kim, Yujin; Yangkim, Eunhawa (2022). Academic library spaces and student activities during the COVID-19 pandemic. The Journal of Academic Librarianship, Vol.48.

فایل اصل مقاله

کلیدواژه ‌ها: کتابخانه دانشگاهی؛ کووید19؛ فعالیت‌های یادگیری؛ عملکرد دانشجو؛ رفاه دانشجو

مقدمه

کتابخانه یکی از مهمترین مشخصه‌های فیزیکی دانشگاه است (مولرونی و کلی، 2021). مفهوم کتابخانه‌های دانشگاهی مدرن در حال تغییر به فضاهای یادگیری غیررسمی است که تعاملات و همکاری فعال بین کاربران را تشویق می کند. کاربران اصلی کتابخانه دانشگاهی، یعنی دانشجویان، فعالیت‌های مختلفی را در یک کتابخانه انجام می‌دهند، از جمله کار متمرکز فردی، پروژه‌های گروهی، نشست‌های اجتماعی و استراحت (لی و شوتنفلد، 2014؛ واکسمن و همکاران، 2007). لازم است فضاها و محیط های مناسب برای هر فعالیت فراهم شود، زیرا حمایت محیطی مناسب می تواند درک عملکرد کاربران را افزایش دهد (کیم و همکاران، 2021). با این حال، درباره عوامل محیطی که می‌تواند عملکرد یادگیری و رفاه دانشجویان را در فضاهای کتابخانه توضیح دهد، کمتر بررسی شده است.

همه‌گیری کووید 19 باعث تغییراتی در رفتارهای انسان به خصوص در داخل خانه شد. برخی قوانین مانند فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در داخل خانه الزامی بود و استفاده از فضا از نظر ساعت کار و ظرفیت بسیار محدود بود. این محدودیت‌ها در ساختمان های دانشگاهی نیز رعایت شد. در نتیجه کووید19، حضور فیزیکی در دانشگاه به طور موقت ممنوع شد. سخنرانی ها به صورت آنلاین ارائه شد و ساختمان‌ها بسته شدند یا به صورت محدود استفاده می شدند (کرافورد و همکاران، 2020). بدین ترتیب، شکل همکاری بین دانشجویان از جلسات فیزیکی و حضوری به جلسات آنلاین تغییر کرد (بیرنز و همکاران، 2021) و انتظار می‌رود مجموعه‌ها و کاربردهای فضا با موارد قبل از شیوع کووید19متفاوت باشد (وکسلر و اوبرلندر ، 2021). این مطالعه بر مجموعه کتابخانه دانشگاهی در آموزش عالی متمرکز است و هدف آن 1) بررسی اینکه چگونه همه‌گیری کووید 19، استفاده از فضای کتابخانه و تجربه کاربران را تغییر داده و 2) بررسی اینکه نیازها و انتظارات یک کتابخانه دانشگاهی پس از همه گیری چیست؟

با توجه به هدف پژوهش، سه سوال پژوهش مطرح می شود:

RQ1. آیا دانشجویان فضاها را با توجه به فعالیت‌های خود در کتابخانه دانشگاهی در زمان همه‌گیری انتخاب می‌کنند؟

RQ2. کدام فضاهای کتابخانه بهترین محیط داخلی را به دانشجویان ارائه می دهد؟

RQ3. در فضاهای کتابخانه، چه عواملی درک دانشجویان از عملکرد و رفاه را نشان می دهد؟

مبانی نظری

نوع یادگیری در کتابخانه

توجه به یادگیری از سخنرانی های سنتی مبتنی بر کلاس به یادگیری مبتنی بر گروه تغییر کرده است. در حالی که یادگیری سنتی بر انتقال یک طرفه دانش از استاد به دانشجو متمرکز است، یادگیری مبتنی بر گروه بر کسب دانش از طریق ارتباط فعال بین استاد و دانشجو یا بین دانشجویان  تأکید دارد (بکرز و همکاران، 2015). این تغییر، مفهوم فضای یادگیری را گسترش داد و فعالیت های دانشجویان را در ارتباط با یادگیری تغییر داد. این الگوی یادگیری جدید نیاز به همکاری و بحث در خارج از کلاس دارد (بکرز و همکاران، 2016 الف). به منظور حمایت از یادگیری جدید، کالج ها و دانشگاه ها فضاهای یادگیری غیررسمی را برای دانشجویان تدارک دیدند. فضاهای یادگیری غیررسمی به “فضاهای تخصصی اشاره دارد که در آن کارکنان و دانشجویان برای فعالیت های یادگیری می توانند به طور مستقل در داخل و خارج از فضاهای کتابخانه یاد بگیرند” (هاروپ و تورپین، 2013، ص. 59). کتابخانه دانشگاهی یکی از فضاهای آموزشی غیررسمی در دانشگاه با طراحی داخلی جذاب است و شامل فضاهای کاربردی مختلف مانند کافه ها، سالن های استراحت، فضاهای آموزشی و اتاق های جلسه است. کتابخانه ها در حال تکامل است تا با ارائه انواع مختلف فضا، الگوی یادگیری جدیدی را منعکس کنند.

نوناکا (1994) برای توضیح فرآیند  خلق دانش در کار دانش، نظریه ای را با استفاده از دو بعد، دانش صریح و ضمنی ارائه کرد. دانش صریح یعنی دانشی که بتوانیم به زبان رسمی توضیح دهیم. به عنوان بخشی از کل دانش یک فرد در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، ارائه یا رسمیت بخشیدن به دانش ضمنی دشوار است و می توان آن را از طریق یک بافت خاص منتقل کرد (نوناکا، 1994). لی و شوتنفلد (2014) بر شباهت بین فرآیند یادگیری دانشجو و فرآیند خلق دانش در محیط کار تأکید کردند، زیرا هدف آموزش عالی افزایش مهارت‌های مشارکت دانشجویان بر اساس نیازهای صنعتی است. بر اساس مدل خلق دانش نوناکا (نوناکا، 1994)، لی و شوتنفلد (2014) مجموعه کار مشترک دانشجویان را پیشنهاد کردند و فعالیت های تبادل/خلق دانش مرتبط را برای هر محیط کاری تعریف کردند: تمرکز (از صریح به ضمنی)، یادگیری گروهی (از ضمنی به صریح)، همکاری (از صریح به صریح)، و معاشرت (از ضمنی به ضمنی). هر فرآیند خلق دانش با فعالیت‌های مختلف به دست می آید. اول، تمرکز، دانش صریح را به دانش ضمنی تبدیل می کند. تمرکز شامل مطالعه، پژوهش یا پردازش اطلاعات فردی است. فعالیت بعدی کار گروهی است که از دانش ضمنی به دانش صریح تبدیل می شود و با خلق دانش از طریق تدریس و آموزش انجام می شود. در مرحله بعد، همکاری، دانش جدیدی را از طریق مبادله دانش صریح افراد ایجاد می کند. به عنوان مثال، تکالیف/پروژه های کلاسی یا پژوهش تکمیل شده در یک گروه است. تفاوت اصلی بین کار گروهی و همکاری در این است که دانشجویان هنگام همکاری محتوا را به صورت گروهی تولید می کنند، در حالی که دانشجویان هنگام یادگیری گروهی با هم مطالعه می کنند. آخرین فعالیت اجتماعی شدن، است و زمانی اتفاق می افتد که افراد دانش ضمنی را با یکدیگر مبادله می کنند. فعالیت های اجتماعی بر تبادل گاه به گاه ایده ها از طریق چت، بحث و گفتگو و شبکه‌های اجتماعی متمرکز است.

بیشتر مطالعات بر فضاهای یادگیری در کتابخانه تمرکز داشتند، اما دانشجویان از کتابخانه‌ها برای استراحت و اجتماعی شدن نیز استفاده می‌کنند (واکسمن و همکاران، 2007؛ زو و یانگ، 2018). معاشرت یا فرایند اجتماعی شدن بخش مهمی از یادگیری است.  دانشجویان همچنین نیاز به استراحت دارند یا با دوستان خود در کتابخانه معاشرت کنند. بنابراین، فراهم کردن فضاهای آرامش‌بخش و اجتماعی علاوه بر فضاهای آموزشی برای ارتقای رفاه و عملکرد تحصیلی دانشجویان حائز اهمیت است.

انواع فضاها در کتابخانه

کتابخانه‌های دانشگاهی پیشرفته انواع مختلفی از فضاها را به منظور برآوردن نیازهای کاربران بر اساس فرآیند یادگیری جدید فراهم می کنند، که بر اهمیت یادگیری غیررسمی از طریق همکاری و اجتماعی شدن با سایر دانشجویان تأکید می کند (بکرز و همکاران، 2015). برای این کار، فضاهای کتابخانه باید نقشی در ارتباط افراد (سیمنز،2008) و تشویق جلسات غیررسمی چهره به چهره ایفا کنند (برایانت و همکاران، 2009).

بکرز و همکاران (2015) یک مدل مفهومی برای توضیح چگونگی همسویی فضاهای یادگیری با فرآیندهای یادگیری در آموزش عالی ارائه کرد. بر اساس سطوح خودتنظیمی و تعامل اجتماعی، چهار مفهوم فضایی پیشنهاد شد: 1) محیط های کلاسی (خودتنظیمی پایین و تعامل اجتماعی پایین)، 2) محیط های همکاری (خودتنظیمی پایین و تعامل اجتماعی بالا)، 3) محیط های مطالعه فردی (خودتنظیمی بالا و تعامل اجتماعی کم) و 4) محیط های یادگیری غیررسمی (خودتنظیمی بالا و تعامل اجتماعی بالا). بکرز و همکاران (2016a) خاطر نشان کردند که کتابخانه ها باید حداقل دو نوع فضا را برای حمایت از مطالعه فردی فراهم کنند: فضای شلوغ و باز و فضای آرام و بسته. دانشجویان از فضاهایی استفاده می‌کنند که بهتر می‌توانند از فعالیت‌های یادگیری آنها بین فضاها برای مطالعه و همکاری فردی حمایت کنند (هنگ و همکاران، 2021؛ لوندستروم و همکاران، 2016). علاوه بر این، فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت‌های مختلف، رضایت از فضاهای موجود در یک محیط دانشگاهی را افزایش می‌دهد (هنگ و همکاران، 2021). با این حال، استفاده از فضای بسته دانشجویان برای فعالیت‌های یادگیری آنها هنوز ناشناخته است. بر اساس نظریه بکرز، درک اینکه کدام فضا برای فعالیت های مختلف مناسب است برای حمایت موثر از یادگیری دانشجویان در کتابخانه مهم است.

محیط های فیزیکی و کاربردی

فضای یادگیری را می توان با ویژگی های فیزیکی آن و کیفیت درک شده از ویژگی های اجتماعی و کاربردی محیط مشخص کرد (بکرز و همکاران، 2016 الف). در نتیجه، همسویی فعالیت های دانشجویان با محیط های فیزیکی و کاربردی به عملکرد و رفاه آنها کمک می کند (کیم و همکاران، 2021). تحقیقات نشان داده است که یادگیری می تواند تحت تأثیر محیط فیزیکی که در آن دانشجویان وظایف خود را انجام می دهند (تانر، 2000) باشد، و دانشجویان فضاهایی را ترجیح می دهند که بتواند از فعالیت های یادگیری آنها پشتیبانی کند (بکرز و همکاران، 2016 الف). مطالعات، ویژگی‌های محیط‌های فیزیکی را شامل رضایت از کیفیت محیط داخلی (IEQ)، نمای پنجره و چیدمان فضا تعریف کرده‌اند [جدول 1]. کیفیت محیط داخلی از نظر دما، نویز، روشنایی و کیفیت هوا بررسی کردند. مطالعه‌ای توسط لی (2014) نشان داد که دانشجویان بسته به فعالیت‌های همکاری‌شان، از کیفیت محیط داخلی به طور متفاوت رضایت دارند. با این حال، مطالعه لی (لی، 2014) تنها بر فعالیت های مشارکتی متمرکز بود و محیط های کاربردی در یک کتابخانه را در نظر نگرفت.

محیط های کاربردی به مناسب بودن محیط ها با اهداف ساکنین اشاره دارد (کوون و همکاران، 2019). کتابخانه‌های دانشگاهی باید فضاهای مناسبی را برای یادگیری، معاشرت و فعالیت های آرامش بخش فراهم کنند. یک محیط فضای باز، که به طور فعال برای کتابخانه های دانشگاهی برای حمایت از همکاری بین کاربران اعمال می شود، چندین مسئله را در محیط های کاربردی ایجاد می کند. علاوه بر فضاهایی که همکاری را تشویق می‌کنند، دانشجویان به محیطهای مطالعه آرام و فردی نیاز دارند که حریم خصوصی را در کتابخانه‌ها در نتظر بگیرد (بکرز و همکاران، 2016b؛ الیسون، 2016). هم دانشجویان مقطع کارشناسی و هم فارغ‌التحصیلان گزارش دادند که فضایی برای مطالعه آرام مهمتر از مطالعه و کار گروهی است (انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی، 2019؛ رامسدن، 2011). فضاهای با پلان باز به دلیل حواس پرتی و صداها برای کارهایی که نیاز به تمرکز دارند نامناسب است (هاپاکانکاز و همکاران، 2018; یو لی و همکاران، 2013). شلوغی اغلب به عنوان یک مشکل در کتابخانه های دانشگاهی در نظر گرفته می شود که سر و صدا و حواس‌پرتی ایجاد می کند (چا و کیم، 2020؛ دکلرک و کرانز، 2014). بر اساس برخی مطالعات، اگر فضای کافی فراهم شود و حواس‌پرتی‌ها کنترل شوند، می‌توان از یک دفتر با پلان باز برای کارهای متمرکز فردی استفاده کرد (بلوک و همکاران، 2009) ، اما این موضوع هنوز بحث برانگیز است. اجتماعی شدن در هر موقعیت اجتماعی اعم از برقراری ارتباط با دیگران و بودن با دیگران در یک مکان اطلاق می شود و به عنوان بخشی از یادگیری تلقی می شود. بنابراین، نقش کتابخانه هم به عنوان یک فضای یادگیری و هم به عنوان فضای اجتماعی تاکید می شود (برایانت و همکاران، 2009). به منظور برآوردن نیازهای مختلف، کتابخانه‌ها باید بتوانند محیط‌های فیزیکی و کاربردی را فراهم کنند که افراد را با منابع مطالعه مرتبط می‌کند (سیمنز، 2008) و ملاقات‌ها/برخوردهای غیررسمی را تشویق می‌کند (برایانت و همکاران، 2009). این محیط های کاربردی تحت تأثیر محیط های فیزیکی قرار می گیرند و بالعکس. فضاهای مختلف انواع و سطوح مختلف محیط های کاربردی را به دانشجویان ارائه می دهد.

جدول1. محیط های فیزیکی و کاربردی کتابخانه در متون: برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

به منظور پشتیبانی از یادگیری دانشجویان در کتابخانه، درک چگونگی ارتباط محیط‌های فیزیکی و کاربردی با عملکرد یادگیری و رفاه درک شده در فضاهای مختلف کتابخانه مهم است.

تاثیرات همه گیری کووید 19 بر مکان ها

دیواین رایت و همکاران (2020) استدلال کرد که قدرت همه‌گیری، تصور از مکان‌ها را تغییر می‌دهد. در نتیجه همه گیری، مردم در خانه های خود محبوس شده اند و همچنین از محل زندگی معمول خود آواره شده‌اند (دیوین رایت و همکاران، 2020). یکی از تغییرات درخور توجه، نحوه استفاده افراد از فضاهای فیزیکی بود (Jens & Gregg, 2021b). پس از قرنطینه، دانشگاه‌ها را موظف کردند که سخنرانی‌ها به طور کامل یا جزئی به صورت آنلاین ارائه شود (کرافورد و همکاران، 2020). بنابراین، دانشجویان مجبور بودند برای سخنرانی ها، فعالیت های کلاسی، پروژه های گروهی و تعاملات اجتماعی در خانه بمانند و یک محیط یادگیری کاملا مجازی را تجربه کنند. همچنین، صرف نظر از نوع فعالیت، باید حواسشان به فاصله فیزیکی بین افراد می‌بود (وکسلر و اوبرلندر، 2021). این تغییرات در استفاده از فضا، احتمالاً بر روند یادگیری و عملکرد دانشجویان تأثیر می گذارد، چون باید استراتژی یادگیری خود را با فضاهای فیزیکی موجود تطبیق می دادند. علاوه بر این، انزوای اجتماعی ممکن است به دلیل فرصت‌های کمتر برای تعامل مستقیم و غیرمستقیم در فضاهای فیزیکی بر دانش‌جویان و بر سلامت روان آنها تأثیر منفی بگذارد. با این حال، مطالعات کمی برای بررسی فعالیت های دانشجویان در کتابخانه های دانشگاهی در طول همه‌گیری وجود دارد. برخی از مطالعات احتمال این را مطرح کرده‌اند که تجربیات آنها در طول همه‌گیری، بر معنای مکان‌ها پس از همه‌گیری تأثیر گذاشته است (لو و اسمارت، 2021؛ و کسلر و اوبرلندر، 202). بنابراین، درک فعالیت ها و عملکرد دانشجویان در کتابخانه برای حمایت از عملکرد یادگیری و رفاه دانشجویان از طریق محیط های ساخته شده مهم است.

روش‌شناسی

این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی در ادامه مطالعه کیم و همکاران استفاده می کند (Kim et al., 2021). مطالعه قبلی 66 پاسخ را از یک نظرسنجی در اکتبر 2019 جمع آوری کرد و هدف آن درک استفاده از فضا از سوی دانشجویان و تأثیرات محیطی بر عملکرد یادگیری آنها بود. نتایج، الگوی استفاده از فضای کتابخانه از سوی دانشجویان (یعنی انتخاب فضا بسته به فعالیت آنها) را قبل از همه گیری نشان داد. پاسخ دهندگان نوع استفاده از فضای خود را گزارش کردند، از جمله 1) کار انفرادی، 2) کار گروهی، و 3) کار به تنهایی اما با هم ماندن. علاوه بر این، از آنها خواسته شد که محل اقامت خود را بین 1) فضای باز برای مطالعه فردی و 2) فضای باز برای کار گروهی انتخاب کنند. این مطالعه  با 12 دانشجو مصاحبه کرد تا برداشت آنها را از فضاهای کتابخانه، بسته به فعالیت ها و تجربیات آنها در کتابخانه در طول همه گیری و انتظارات آنها پس از همه گیری را بررسی کند. یک رویکرد کیفی می تواند برای جمع‌آوری داده های غنی درباره تجربه کاربر مفید باشد (ناوارو-برینگاس و همکاران، 2020؛ سانکاری و همکاران، 2018). شکل 1 فرآیند جمع‌آوری داده ها و فعالیت های کتابخانه را در یک جدول زمانی نشان می دهد.

گردآوری داده

مصاحبه های نیمه ساختاریافته بین جولای 2021 و سپتامبر 2021 انجام شد و 12 دانشجو در مصاحبه شرکت کردند (جدول 2). برای جذب، محققان از دانشجویان موسسه فناوری جورجیا در آتلانتا، GA دعوت کردند تا در مصاحبه از طریق ایمیل شرکت کنند و سایر شرکت‌کنندگان را با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب کردند. مصاحبه ها به صورت آنلاین یا حضوری در یکی از اتاق های جلسه در کتابخانه بنا به ترجیح مصاحبه شوندگان انجام شد. به منظور شفاف‌سازی فضاهایی که مصاحبه‌کننده و مصاحبه شوندگان ذکر کردند، عکس هایی از فضاهای کتابخانه به عنوان مطالب تکمیلی در طول مصاحبه ارائه شد. قبل از شروع هر مصاحبه، مصاحبه‌گر اهداف مطالعه، رضایت و مزایای پیش‌بینی‌شده از مصاحبه را اعلام می‌کرد. هر مصاحبه بین 30 تا 60 دقیقه بود و ضبط شد. یک کارت هدیه 10 دلاری به عنوان پاداش داده شد.

این مصاحبه ها با هدف درک استفاده از فضای کتابخانه از سوی دانشجویان در طول همه گیری و هدف آنها برای استفاده از فضای پس از همه گیری انجام شد. سوالات بر فعالیت های یادگیری دانشجویان، انواع فضای کتابخانه، ویژگی های فیزیکی و کاربردی کتابخانه و نتایج مطلوب دانشجویان در کتابخانه متمرکز بود (جدول 3). مصاحبه روشی موثر برای شناخت میزان استفاده از فضا است؛ زیرا پژوهشگر را قادر می سازد تا فعالیت‌های یادگیری دانشجویان را فراتر از نوع استفاده از فضا (یعنی استفاده انفرادی و گروهی) بدانند. فهرست نمونه فعالیت‌ها شامل چهار نوع مختلف فعالیت‌های ایجاد دانش مشارکتی دانشجویان بود که توسط لی و شوتنفلد (2014) پیشنهاد شد: تمرکز، یادگیری گروهی، همکاری و معاشرت. فضاهای کتابخانه به پنج نوع طبقه بندی می شوند: 1) فضاهای با پلان باز برای مطالعه انفرادی، 2) فضاهای پلان باز برای کار گروهی، 3) فضاهای مطالعه انفرادی با میز انفرادی، 4) اتاق های ملاقات و 5) فضاهای استراحت. از دانشجویان خواسته شد تا فضاهایی را که قبلاً استفاده کرده بودند شناسایی و توصیف کنند.

بافت

دو ساختمان مورد نظر کتابخانه عبارتند از کتابخانه پرایس گیلبرت و کتابخانه برج کراسلند در جورجیا تک. آنها به ترتیب در سال های 2019 و 2021 به طور کامل بازسازی شدند و دو ساختمان به هم متصل شدند. کتابخانه به دنبال ایجاد فضاهایی برای همکاری فعال بود و فضاهایی با پلان باز و بدون پارتیشن برای بیشتر فضاها فراهم کرد. فضاها بر اساس طبقه بندی محیط یادگیری فیزیکی پیشنهاد شده توسط بکرز و همکاران به پنج نوع مختلف طبقه بندی شدند. (2015) [جدول 4]. از آنجایی که کلاس های درس در کتابخانه فقط برای رویدادهای رزرو شده قابل استفاده هستند، از محدوده این مطالعه مستثنی هستند. عکس های فضاهای کتابخانه در پیوست ارائه شده است.

شکل 1. فرایند گردآوری داده

جدول 2. اطلاعات جمعیت شناختی مصاحبه برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

جدول 3. سوالات مصاحبه برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

جدول 4. ویژگی های فضای کتابخانه برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

این کتابخانه بین مارس 2020 و ژوئیه 2020 به دلیل همه گیری بسته شد و از آگوست 2020 با برخی محدودیت ها در مورد فاصله گذاری اجتماعی، الزام به پوشیدن ماسک ، دسترسی فقط از طریق کارت، محدودیت در دسترسی به فضاها، کاهش ظرفیت سرنشینان، و خدمات بدون تماس باز است. از ژوئن 2021، کتابخانه به طور کامل بدون هیچ محدودیتی باز شده است.

تجزیه و تحلیل

داده های مصاحبه با استفاده از مایکروسافت ورد پیاده سازی شد و با استفاده از NVivo 12 تجزیه و تحلیل شدند. داده های یادداشت برداری شده در چرخه اول و دوم، طبق پیشنهاد سالدانا (2016) تجزیه و تحلیل شدند. در چرخه اول، کدگذاری توصیفی برای برچسب گذاری داده ها با کلیدواژه ها انجام شد. در این فرآیند، یک رویکرد قیاسی برای یافتن کاربری‌های فضا، بسته به فعالیت‌های آن‌ها و همچنین ویژگی‌های فیزیکی و کاربردی محیطی انجام شد. برای شناسایی هرگونه استدلال مثبت، منفی یا خنثی در مورد محیط انجام می شود. برای کدگذاری استقرایی، تنها موضوعاتی که حداقل دو بار ذکر شده اند برای تحلیل استفاده شده و در این مقاله ارائه شده است. مصاحبه شوندگان فقط در مورد فضاهایی که قبلا استفاده کرده بودند صحبت کردند. تعداد پاسخ ها برای هر گزینه در پرانتز در شکل 2 گزارش شده است.

نتایج

استفاده از کتابخانه دانشگاهی در زمان و پس از همه گیری

با وجود محدودیت‌هایی برای استفاده از منابع، مانند ایستگاه‌های رایانه، تخته‌های سفید و صفحه‌نمایش، اکثر دانشجویان (۱۰ از ۱۲) گزارش دادند که از فضاهای کتابخانه در طول همه‌گیری استفاده می‌کردند. با این حال، آنها معمولاً اظهار داشتند که کمتر از قبل از همه‌گیری به کتابخانه می‌آیند و یافتن فضاها راحت تر بود. چون کاربران کمتری از ترس مبتلا شدن به کتابخانه می آمدند. از سوی دیگر، دلایل آمدن آنها به کتابخانه در زمان همه گیری این بود که فضا را تغییر دهند، از اتاق خود خارج شوند یا به کافه ای در کتابخانه بروند. برای استفاده پس از همه‌گیری، همه دانشجویان به جز یک دانش‌جوی فارغ‌التحصیل پاسخ دادند که از کتابخانه همانند دوران قبل از همه‌گیری استفاده می‌ کردند، و برای استفاده از فضاهای فیزیکی با افراد دیگر مانند زمان‌های قبل از همه‌گیری یا حتی بیشتر از کتابخانه استفاده کردند.

برای دوره پس از همه گیری، آنها نیازهای فضایی خاصی را برای هر فعالیت گزارش کردند [شکل. 2]. آنها بسته به قصد/فعالیت خود فضاهای کتابخانه را انتخاب کردند و کسانی که خود را به عنوان کاربران فعال معرفی می کردند تمایل داشتند از فضاهای متعدد در ساختمان استفاده کنند. دانشجویان بیشتر فضای باز را برای مطالعه فردی ترجیح می‌دهند، اما از هر فضایی برای مطالعه فردی استفاده می‌کنند. برای یادگیری و همکاری گروهی، دانش‌جویان اتاق‌های جلسه یا فضاهای باز را برای یادگیری گروهی ترجیح می‌دهند. آنها همچنین ساختمان های آموزش تخصصی را در خارج از کتابخانه ترجیح می دادند. مصاحبه‌ها نشان داد که اتاق‌های جلسه برای اهداف مختلفی مانند جلسات، مطالعه گروهی، مطالعه فردی، تمرین‌های ارائه، ضبط پادکست و درس ها با ابزار استفاده می‌شوند. از سوی دیگر، دو دانشجو اعلام کردند که جلسات آنلاین را به عنوان جایگزینی برای جلسات حضوری، انتخاب خواهند کرد.

استفاده چند منظوره است، بنابراین هر زمان که به مکانی نیاز داشته باشم، کتابخانه همیشه بهترین مکان برای جستجوی من است زیرا آنها همه چیز مورد نیاز من و هر فضای کاربردی را که نیاز دارم را در اختیار دارند. [مصاحبه شونده 1]

برای معاشرت، دانشجویان به سالن ها می رفتند. با این حال، برخی از دانش‌جویان با وجود اینکه آمدند و با دوستانشان از کتابخانه استفاده کردند، کتابخانه را فضایی برای معاشرت نمی‌دانستند. آن‌ها به جای دیگری می‌رفتند تا با دوستانشان وقت بگذارند، اما وقتی به طور غیرمنتظره‌ای با شخصی در کتابخانه ملاقات می‌کردند، به فضایی برای رفتن نیاز داشتند. به همین ترتیب، استراحت دلیلی برای یافتن کتابخانه توسط دانشجویان نبود، اما فضا و مبلمان برای استراحت برای دانش‌جویان برای صرف زمان طولانی برای مطالعه مفید به نظر می‌رسید. علاوه بر این، مناظر بیرونی فرصتی برای استراحت دانشجویان فراهم می کرد. برخی از دانشجویان ذکر کردند که خوردن قهوه و غذا در کافه به آنها کمک می کند مدت بیشتری در کتابخانه بمانند.

محیط های فیزیکی کتابخانه

دانشجویان هر فضایی را با استفاده از شش ویژگی فیزیکی محیطی بر اساس لیست ارائه شده توسط محققان توصیف کردند. محیط های فیزیکی بسته به نوع فضاها به طور متفاوتی شناسایی شدند [جدول 5]. علاوه بر ویژگی های ارائه شده، دانشجویان همچنین به طور کلی به وجود صندلی در فضای باز هم برای مطالعه و هم برای استراحت اشاره کردند.

نمای پنجره

مصاحبه شوندگان به طور مثبت از نماهای پنجره یاد کردند. برای فضاهای با پلان باز برای مطالعه انفرادی، دانشجویان توضیح دادند که نمای پنجره به آنها کمک می کند تا احساس “مولد”، “شاد”، “آرامش” داشته باشند. با وجود اینکه پنجره‌های بزرگی در فضای باز برای کار گروهی وجود داشت، هیچ‌کس از نماهای پنجره در آن فضا صحبت نکرد. برای فضاهای مطالعه فردی با میزها و اتاق های جلسه، نمای پنجره بسیار محدود بود، اما دانشجویان تأکید کردند که داشتن دید مهم است، زیرا می توانند احساس آرامش کنند. به طور مشابه، یکی از دانشجویان اشاره کرد که قرار دادن گیاهان طبیعی در داخل اتاق برای سلامت روان آنها در کتابخانه مفید است.

شکل 2. فضای ترجیحی در کتابخانه بسته به نوع فعالیت ها برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

صدای زمینه

دانش‌جویان سطح مناسبی از صدای پس‌زمینه را در فضاهای باز برای مطالعه فردی و کار گروهی و همچنین فضاهای استراحت گزارش کردند. با این حال، آنها همچنین اشاره کردند که هیچ صدای پس زمینه ای در منطقه ساکت برای مطالعه فردی وجود ندارد و گاهی اوقات صداهای کوچک حواس آنها را پرت می کند.

سکوت

نظرات در مورد سکوت بسته به نوع فضا متفاوت بود. دانشجویان از میزان سر و صدای فضای مطالعه انفرادی راضی بودند، در حالی که ذکر کردند که فضای کار گروهی و استراحت گاهی اوقات پر سر و صدا است. برخی از دانشجویان می گفتند که فضای کار گروهی ساکت نبوده اما باعث حواس پرتی هم نمی شود. برعکس افرادی که کتابخانه را ترجیح نمی دادند، می خواستند فضایی آرام داشته باشند. کتابخانه‌های سنتی احتمالاً ساکت هستند، تمرکز و مطالعه فردی را تشویق می‌کنند و منابع فیزیکی مانند کتاب را فراهم می‌کنند، در حالی که مفهوم کتابخانه دانشگاهی مدرن ارتباطات فعال در ساختمان را تشویق می‌کند.

نورپردازی

روشنایی در دو جنبه ذکر شد: 1) میزان روشنایی و 2) نور طبیعی. دانشجویان بر اهمیت نور مناسب برای مطالعه خود تأکید کردند، در حالی که نور طبیعی برای خلق و خوی مثبت و عملکرد آنها مهم است.

مبلمان

اگرچه نوع مبلمان ترجیحی برای هر دانشجو متفاوت بود، آنها از تنوع مبلمان ارائه شده در کتابخانه خوششان آمد. دانشجویان از مبلمان به دو صورت مختلف یاد کردند: 1) انواع متنوع و 2) راحتی. برای فضای باز برای کار گروهی، دانشجویان به طور خاص انواع مبلمان و در دسترس بودن را برای جابجایی آنها ذکر کردند. با این حال، یکی از اصلی‌ترین شکایاتی که دانشجویان گزارش کردند، در دسترس نبودن صندلی‌هایی بود که می‌خواستند و گاهی اوقات سخت بود که بدانیم کجا می‌توان آن‌ها را پیدا کرد. راحتی مبلمان برای استفاده طولانی مدت مهم بود. از سوی دیگر، برای فضاهای مطالعه انفرادی با کارل و اتاق جلسات، دانشجویان صندلی‌های ارگونومیک را در فضاهایی که برای استفاده طولانی مدت مناسب بودند، تاکید کردند.

صندلی ها با این بالشتک  در مقایسه با صندلی های بدون پشتی، مطمئناً برای ساعات طولانی مطالعه مناسب است . من این صندلی ها را خیلی دوست دارم. آنها بسیار ارگونومیک هستند. [مصاحبه شونده 2]

منابع

دانشجویان به منابع محدود در فضای باز برای استفاده فردی اشاره کردند، زیرا تنها منبعی که در فضای باز ارائه شده، پریزهای برق بود. با این حال، آنها از در دسترس بودن پریز در هر فضای کتابخانه راضی بودند. آنها اشاره کردند که تخته‌های سفید در فضای باز برای کار گروهی و اتاق‌های جلسه هنگام مطالعه با دوستان یا کار روی پروژه‌های گروهی مفید است. برخی از دانشجویان خاطرنشان کردند که هیچ کتابی در کتابخانه وجود ندارد. آن‌ها می‌خواستند کتاب‌ها بازگردنند، زیرا آنها احساس آرامش می‌کردند. کتاب ها ویژگی مهمی برای یک کتابخانه است.

من فکر می کنم عجیب است که کتاب های کمی وجود دارد. من واقعاً به آن به عنوان یک کتابخانه فکر نمی کنم. عجیب است که هنوز به آن کتابخانه می گویند. [مصاحبه شونده 12]

محیط های کاربردی کتابخانه

دانشجویان ویژگی های کاربردی هر فضا را توضیح دادند [جدول 6]. مانند محیط های فیزیکی، محیط های کاربردی نیز بسته به فضاهای موجود در کتابخانه متفاوت گزارش شده است. دانش‌جویان نگران بودند که داشتن سطح بالایی از حریم خصوصی بصری می‌تواند آنها را بیش از حد راحت کند و وقت خود را صرف مرور اینترنت و رسانه‌های اجتماعی کند.

جدول5. ویژگی های محیط فیزیکی در انواع فضاها برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

همکاری

برای یادگیری گروهی همکاری لازم بود. دانشجویان سهولت همکاری را در فضای باز برای کارهای گروهی و اتاق های جلسه دریافتند. با این حال، آنها گفتند که داشتن یک گفتگوی علمی در سالن دشوار است، زیرا شلوغ است و پر سر و صدا. دانشجویان همچنین از همکاری در فضای باز برای مطالعه فردی و فضای مطالعه انفرادی با میزها تردید داشتند، زیرا تمایل داشتند که این فضاها آرام باشند.

شلوغی

دانشجویان هنگام انجام فعالیت‌های مختلف، به‌ویژه در فضای باز برای کارهای گروهی و سالن‌های استراحت، شلوغی را گزارش کردند. برخی از دانشجویان نیز به شلوغی اتاق های جلسات در زمانی که اتاق پر بود اشاره کردند. در نتیجه، آنها اتاق‌های بزرگ‌تر را ترجیح می‌دادند، حتی اگر تعداد افراد مورد انتظار در اتاق یک یا دو نفر بود. این موضوع منجر به مشکل در رزرو اتاق جلسه شد و دلیل دیگری برای شلوغی ایجاد کرد.

اجتماعی شدن

اجتماعی شدن بیشتر در مورد فضای سالن ذکر شد، اما دانشجویان اضافه کردند که نمی توانند به سرعت تمرکز پیدا کنند یا مطالعه کنند. برخی از دانشجویان تصور می‌کردند که فضاهای مطالعه انفرادی با کارل به دلیل پارتیشن‌ها و فضای آرام، برای اجتماعی شدن نیست. در سایر فضاها، اغلب از آن فضاها برای مطالعه به تنهایی استفاده می کنند، اما با هم هستند و می توانند با دیگران تعامل داشته باشند.

امکانات

علاوه بر ویژگی‌های فیزیکی و کاربردی محیطی که در بخش‌های قبلی بحث شد، دانشجویان همچنین برخی تسهیلات مرتبط با عملکرد یا رفاه خود را در کتابخانه ذکر کردند [جدول 7].

صندلی های موجود

فراهم کردن صندلی های کافی با افزایش راحتی استفاده مرتبط بود. برخی از دانشجویان معمولاً به صندلی‌های بیشتری در فضاهای ساکت و اتاق‌های جلسه بیشتری با صندلی نیاز داشتند.

قوانین

معمولاً دانش‌جویان انتظار دارند که برخی از فضاهایی که به طور خاص برای فعالیت‌های خاص طراحی شده‌اند، همانطور که در نظر گرفته شده‌اند عمل کنند، و اغلب زمانی که فضاها انتظارات را برآورده نمی‌کنند، شکایت می‌کنند. به عنوان مثال، آنها انتظار آرامش در مناطق آرام (برخی فضاهای با پلان باز برای مطالعه فردی) و فضاهای مطالعه فردی با کارل را داشتند. مثال دیگر، قرار بود اتاق‌های جلسه با توجه به تعداد کاربران استفاده شود، اما گروه‌های کوچک گاهی اتاق‌های بزرگ را رزرو می‌کردند. در نتیجه منجر به دو مشکل شد. 1) اتاق‌های کوچک بدون استفاده رها می شوند و 2) گروه های بزرگ نمی توانند از هیچ اتاقی استفاده کنند.

هدف کتابخانه

هدف کتابخانه به خودی خود بر عملکرد مطالعه دانشجویان در ساختمان تأثیر گذاشت. به عنوان مثال، به گفته آنها، دیدن افرادی که در فضا مشغول مطالعه یا کار بر روی وظایف خود هستند، انگیزه بخش بود.

حس تعلق

اکثر دانش‌جویان از طریق فضای مطالعه دوستانه احساس تعلق می‌کردند و به ندرت به فضا اشاره می‌کردند. دانش‌جویان با حضور در کنار دیگران در همان فضایی که بودند، احساس تعلق داشتند. یکی از عوامل مهمی بود که باعث شد دانشجویان به صورت فیزیکی به کتابخانه بیایند.

نشستن در فضای باز

در لیستی که به دانش‌جویان داده شد، صندلی در فضای باز ذکر نشد، اما از هر دوازده دانش‌جو، پنج نفر به‌طور مستقل به مزایای استفاده از صندلی در فضای باز در طول مصاحبه اشاره کردند. آنها گفتند که مطالعه خواهند کرد، استراحت خواهند کرد و از مناظر و نور طبیعی بیرون لذت خواهند برد.

جدول 7. ویژگی های سطوح امکانات کتابخانه برای مشاهده جدول به اصل مقاله مراجعه کنید.

بحث

این مطالعه محیط های فیزیکی و کاربردی کتابخانه دانشگاهی را بررسی کرد و تأثیر همه گیری کووید19 را بر فعالیت های دانشجویان در کتابخانه بررسی کرد. این یافته تغییر در فعالیت‌ها در طول همه‌گیری، از جمله کاهش دفعات و نوع استفاده را نشان داد. دانشجویان در طول همه‌گیری، کمتر از فضاهای فیزیکی کتابخانه استفاده کردند. از آنجایی که آنها ابزارهای مجازی برای حضور در کلاس ها، جلسات، همکاری با دانشجویان دیگر و معاشرت را تجربه کرده بودند، کاهش استفاده از فضاهای فیزیکی انتظار می رفت (لو و اسمارت، 2020؛ وکسلر و اوبرلندر، 202). اما جالب توجه است که مصاحبه‌های این مطالعه نشان داد که دانشجویان پس از همه‌گیری به همان اندازه که در دوره قبل از همه‌گیری یا بیشتر اوقات از فضاهای کتابخانه استفاده می‌کنند. بیشترین دلیل ذکر شده برای استفاده از کتابخانه شکست انزوای اجتماعی بود. حتی قبل از همه‌گیری کووید-19، گزارش شده بود که بین 20 تا 71 درصد از نوجوانان و جوانان 15 تا 21 ساله گاهی یا اغلب احساس تنهایی می‌کردند و با برقراری ارتباط مجدد و معاشرت با دوستان خود بر تنهایی غلبه کردند (کوالتر و همکاران. ، 2015). این بیماری همه گیر باعث اختلال در اجتماعی شدن حضوری در بین دانشجویان در محوطه دانشگاه شد، آنها را منزوی و مضطرب کرد و مشکلات روانی آنها را از نظر افسردگی تسریع کرد (فروه ویرث و همکاران، 2021). یک جامعه زمانی می تواند ساخته شود که افراد با علایق مختلف از فضا و ابزار یکسان استفاده کرده و به اشتراک بگذارند (شوپفل و همکاران، 2015)، بنابراین فضاهای کتابخانه در محوطه دانشگاه می توانند به طور قابل توجهی به ایجاد حس اجتماعی شدن  در بین دانشجویان کمک کنند. تعامل با دوستان و گذراندن وقت با هم می تواند درک حمایت اجتماعی افزایش یافته و در نتیجه سلامت روان آنها را تقویت کند (هفنر و آیزنبرگ، 2009). این مطالعه نشان می دهد که فضاهای فیزیکی در محوطه دانشگاه نقش مهمی در افزایش حمایت اجتماعی دارند. بنابراین دانشجویان ترجیح دادند برای استفاده فیزیکی از فضا و حضور در کنار افراد دیگر به کتابخانه بیایند. حتی اگر آنها در طول همه گیری از کتابخانه استفاده می کردند، این مطالعه الگوهای مختلف استفاده از فضا را نشان داد. دانشجویان تمایل داشتند که از فضا به صورت جداگانه استفاده کنند، مطابق با مطالعه مشاهده‌ای توسط جنز و گرگ (2021a، 2021b). علاوه بر این، دانشجویان گزارش دادند که می‌توانند به راحتی صندلی‌های مورد علاقه خود را در طول همه‌گیری پیدا کنند، زیرا افراد کمتری در ساختمان حضور داشتند. تعداد کم افراد در فضا احتمالاً آنها را قادر می‌سازد تا فاصله کافی از افراد دیگر داشته باشند و با رعایت فاصله اجتماعی، خود را ایمن نگه دارند.

بسته به نیاز آنها، استفاده از فضای دانشجویان را می توان با مدل فضای یادگیری (بکرز و همکاران، 2015) و فرآیند یادگیری دانشجو (لی و شوتنفلد، 2014) توضیح داد. اول، دانشجویان فضای باز را برای مطالعه فردی بیشتر برای تمرکز ترجیح می دهند، که نیاز به خود تنظیمی بالا و تعامل اجتماعی کم دارد. این ترجیح قبل از همه گیری نیز مشاهده شد (کیم و همکاران، 2021). به طور مشابه، از فضاهای مطالعه فردی با کارل نیز برای تمرکز استفاده شد. هر دو نوع فضا (یعنی فضاهای کارل و فضاهای با پلان باز برای مطالعه انفرادی) برای فعالیت های یادگیری یکسان از نظر خودتنظیمی و تعامل مناسب بودند، به طوری که دانشجویان ممکن است فضاها را بر اساس ترجیح خود برای پارتیشن، مبلمان یا دیدگاه خود انتخاب کنند. بیرون. دوم، یادگیری گروهی مستلزم تعامل اجتماعی بالایی است، بنابراین دانشجویان بسته به نیاز منابع و حریم خصوصی، از فضای باز برای گروه‌ها یا اتاق‌های جلسه استفاده می‌کنند. سوم، همکاری مستلزم سطح بالایی از تعامل اجتماعی است. مشابه یادگیری گروهی، بیشتر دانش‌جویان فضای باز را برای گروه‌ها و اتاق‌های جلسه ترجیح می‌دهند. در نهایت، دانش‌جویان از فضاهای استراحت، اتاق‌های جلسه و فضاهای باز برای گروه‌ها برای معاشرت استفاده کردند. شایان ذکر است، دانش‌جویان دوست نداشتند که از کتابخانه در درجه اول به عنوان فضایی برای معاشرت استفاده کنند، اما زمانی که با افراد دیگر بودند یا با دوستان خود به کتابخانه می‌آمدند، احساس تعلق داشتند، حتی اگر به تنهایی و با هم درس می‌خواندند. به همین ترتیب، آرامش هدف اصلی کتابخانه نیست. فضاهای استراحت برای مطالعه ترجیح داده نمی شدند، اما این فضاها می توانند فرصتی برای استراحت و معاشرت در حین استراحت منظم و هدفمند مطالعه باشند که به حفظ انرژی و توانایی تمرکز کمک می کند (واکسمن و همکاران، 2007).

شایان ذکر است، برخی از دانشجویان نظرات جالبی در مورد حریم خصوصی و سکوت گزارش کردند. مطالعات قبلی نشان داده و استدلال کرده اند که داشتن حریم خصوصی و محیطی آرام برای تمرکز بر کار و مطالعه بسیار مهم است (بکرز و همکاران، 2016b; الیسون، 2016)، اما از مصاحبه در این مطالعه، حریم خصوصی بیش از حد، گاهی اوقات دانشجویان را از مطالعه منحرف می کند. دانشجویانی که توانایی پایینی در یادگیری خودتنظیمی داشتند، تمایل داشتند از فضای کارل دوری کنند و در فضای باز مطالعه کنند. دلیل استفاده از فضاهای باز برای مطالعه انفرادی این است که اندکی وقفه در حریم خصوصی بصری وجود دارد که به آنها کمک می کند تا تمرکز خود را روی مطالعه حفظ کنند. یادگیری خودتنظیمی مستلزم مشارکت فعال دانشجویان در یادگیری و توانایی کنترل شناخت و محیط اطراف خود است (پینتریچ، 2004). برای نظارت و کنترل خود، دانشجویان می توانند سطح معینی از بهره مندی از فضای باز را به دست آورند. بررسی بیشتر توانایی خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان در فضای باز باید مورد نیاز باشد.

در یک محیط مطالعه برنامه باز، کنترل نویز برای دانشجویان مهم است تا محیط مناسبی را فراهم کنند، زیرا بر توانایی شناختی و همکاری تأثیر می گذارد. در مطالعه Braat-Eggen و همکاران (برات-اگن و همکاران، 2017)، دانشجویان همچنین در هنگام مطالعه برای امتحان، خواندن و نوشتن مکرراً با سر و صدای پس‌زمینه آشفته می‌شوند، در حالی که سر و صدا تأثیر ناچیزی بر طوفان فکری داشت. مشاوره و جستجو علاوه بر این، تفاوت کمی در عملکرد همکاری بین شرایط آرام و سناریوهای نویز پس‌زمینه وجود داشت (برات-اگن و همکاران، 2017). در این مطالعه، دانشجویان از صداهای پس‌زمینه در تمام فضاهای مطالعه با پلان باز بدون توجه به فعالیت‌های هدف فضاها رضایت داشتند. برای مثال، در فضاهای کار گروهی، دانشجویان از مکالمات دیگران انتظار سر و صدا داشتند و می‌توانستند خودشان بدون نگرانی از مزاحمت دیگران سر و صدا ایجاد کنند. از سوی دیگر، دانشجویان انتظار هیچ صدای بلندی در منطقه آرام نداشتند. آنها گاهی اوقات از فضایی که بیش از حد ساکت بود اجتناب می کردند زیرا نگران ایجاد هر گونه صدای غیرمنتظره ای بودند که ممکن است توجه دیگران را به خود جلب کند. به عبارت دیگر، دانشجویان بر اساس انتظارات خود می توانند نویز پس زمینه را به گونه ای متفاوت درک کنند. داشتن قوانین صریح در مورد استفاده از فضا (به عنوان مثال، فضای همکاری، منطقه آرام) ممکن است با کمک به آنها در داشتن انتظارات مناسب و رفتار متناسب، از عملکرد مطالعه حمایت کند.

صندلی‌های کنار پنجره قسمت‌های ارجح در کتابخانه هستند (DeClercq & Cranz, 2014). اغلب دانشجویان در این مطالعه وجود پنجره را مثبت ذکر کردند. جالب اینجاست که نیاز آنها به پنجره با توجه به نوع فضاها متفاوت بود. اگرچه هر دو فضا برای مطالعه انفرادی و کار گروهی دارای یک دیوار پنجره بودند، دانشجویان به ندرت از پنجره برای کار گروهی یاد می کردند، در حالی که دانشجویانی که از فضایی با کارل‌ها یا اتاق های ملاقات استفاده می کردند، تمایل بیشتری به دید پنجره داشتند. یکی از دلایل احتمالی این است که هر دو نوع فضا دارای اندازه ایستگاه کاری نسبتا کوچک با پارتیشن‌ها یا دیوارهای بسته هستند که حریم خصوصی بالاتری را فراهم می‌کنند. وجود پنجره ها در یک فضای بسته و کوچک احتمالاً باعث می شد که دانشجویان احساس کنند اتاق ها بزرگتر هستند. علاوه بر این، نور طبیعی منبع مهمی برای حفظ ریتم‌های شبانه‌روزی است (آگیلار-کاراسکو و همکاران، 2021)، اما قرار گرفتن در معرض نور طبیعی در فضاهایی با کارل و اتاق‌های جلسه دشوار است. در نتیجه ممکن است افراد را به تمایل به پنجره های بیشتر سوق دهد. تأثیر حضور پنجره باید بیشتر بررسی شود. پنجره ها همچنین منبع مهمی برای تامین نور طبیعی در داخل خانه هستند. مقدار مناسب نور باعث افزایش عملکرد در محیط کار می شود (برونیا و همکاران، 2016)، اما تأثیر نور طبیعی و نمای پنجره در محیط های دانشگاهی کمتر شناخته شده است. در این مطالعه، دانشجویان ذکر کردند که نور طبیعی با نمای پنجره به افزایش رفاه و عملکرد دانشجویان کمک می کند. این نتیجه همچنین شواهد احتمالی از اثرات ترمیم را ارائه می دهد که به توانایی شناختی و کاهش استرس ناشی از قرار گرفتن در معرض طبیعت از طریق پنجره ها کمک می کند (هیپ و همکاران، 2016؛ لی و سالیوان، 2016؛ ون اش و همکاران، 2019). بنابراین، تامین نور طبیعی از طریق پنجره‌ها در فضاهای مطالعه می‌تواند اثر بازسازی و بهبود عملکرد و رفاه دانشجو را در یک کتابخانه داشته باشد.

شایان ذکر است که شلوغی در اکثر فضاها به صورت منفی ذکر شد. در فضاهای باز، دانشجویان به راحتی متوجه راه رفتن و گپ زدن افراد شدند و شلوغی را گزارش کردند. آنها گزارش دادند که چیزهای زیادی در اطراف آنها اتفاق می افتد، و آنها برای همکاری در یک کار / پروژه گروهی در فضاهای باز و فضاهای استراحت احساس شلوغی می کردند. شلوغی با حریم خصوصی و اختلال در اثر سروصدا مرتبط است (کایا و وبر، 2003؛ دی. کیم و همکاران، 2020). بنابراین، حتی برای فضای باز، استراتژی‌های طراحی مانند چیدمان مناسب مبلمان و تقسیم فضاها از طریق پارتیشن‌ها برای ایجاد یک محیط حمایتی برای یادگیری با کاهش فراوانی برخوردهای اجتماعی مفید خواهد بود. برخی از دانشجویان نیز وجود صندلی را در رابطه با شلوغی ذکر کردند. اگر نمی‌توانستند صندلی‌های مطلوب یا مناسب برای فعالیت‌های خود پیدا کنند، دانشجویان احساس می‌کردند که فضا شلوغ است.

این رویکرد کیفی، به دنبال مطالعه قبلی (کیم و همکاران، 2021)، که از روش پیمایشی استفاده می کرد، درک عمیق تری از کتابخانه ارائه می دهد. یافته‌های این مطالعه همچنین تأیید می‌کند که فضاهای پلان باز می‌توانند با اتخاذ راهبردهای مختلف چیدمان فضا در کتابخانه‌های دانشگاهی، از فعالیت‌های یادگیری مختلف دانشجویان پشتیبانی کنند. فضاهای پلان باز در چیدمان فضا انعطاف پذیرند، بنابراین در شرایط غیرعادی مانند همه گیری کووید19 سود می برند (Jens & Gregg,جنز و گرگ، 2021b). مشاهده شد که استفاده از فضا از فضاهای پلان باز بسیار بیشتر از فضاهای بسته در یک ساختمان دانشگاهی است، در حالی که تناسب، یکپارچگی فضایی، رضایت کاربر مشابه یکدیگر بودند (جنز و گرگ، 2021a).

محدودیت های اصلی این مطالعه حجم نمونه کوچک و قابلیت تعمیم پذیری به دلیل رویکرد کیفی و موردی آن است. اگرچه روش مصاحبه این مطالعه را قادر ساخت تا نظرات متنوعی را در مورد استفاده از کتابخانه  از سوی دانشجویان بررسی شود، ماهیت روش، توانایی محدودی برای آزمون اهمیت آماری دارد. علاوه بر این، این مطالعه باید به طور مکرر در محیط های مشابه انجام شود تا قابلیت تعمیم پیدا شود.

نتیجه گیری

به عنوان یک مطالعه بعدی، این مطالعه درک دانشجویان از کتابخانه‌های دانشگاهی را در طول و پس از همه‌گیری کووید19 بررسی کرد. این مطالعه نشان داد که دانشجویان پس از شیوع بیماری همه گیر مایلند برای استفاده از فضاهای فیزیکی و ملاقات با افراد دیگر به کتابخانه های دانشگاهی بیایند. به طور سنتی، کتابخانه های دانشگاهی فرصتی برای یادگیری از طریق منابع فیزیکی مانند کتاب ها، مقالات مجلات و سایر مطالب برای کاربران خود فراهم می کنند. با این حال، کتابخانه‌ها، به‌ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی، اخیراً با حذف کتاب‌های فیزیکی و تمرکز بر ایجاد فضاهای مشترک در حال تکامل هستند. اگرچه برخی از مردم هنوز ارزش کتابخانه را در مواد فیزیکی می یابند، زمان آن رسیده است که به معنی و هدف کتابخانه ها در جوامع خود، همانطور که در این مطالعه بحث شد، پی ببرند. فضاهای کتابخانه مدرن در محوطه دانشگاه، که اغلب از عهده فعالیت‌های مختلفی مانند کار متمرکز، یادگیری گروهی، همکاری در پروژه‌های کلاسی، معاشرت و استراحت می‌پردازند، می‌توانند به طور قابل‌توجهی به ایجاد حس اجتماعی در بین دانشجویان کمک کنند و به آنها کمک کنند تا با همسالان خود ارتباط برقرار کنند. کتابخانه‌های دانشگاهی مدرن احتمالاً نقش مهمی در ارائه یک مکان راحت برای مطالعه، همکاری و تعامل با یکدیگر در طول زندگی دانشگاهی خود دارند. مطالعات آتی باید ارتباط بین محیط های فیزیکی و کاربردی در فضاهای مختلف را بررسی کند و محیط مناسب برای هر فعالیت در کتابخانه های دانشگاهی را بیابد. علاوه بر این، دانشجویان از فضاهای کتابخانه برای موارد مختلف خود استفاده می کنند. درک فعالیت‌های دانشجویان و فضاهای ترجیحی برای ساخت‌وساز جدید و بازسازی اساسی کتابخانه‌ها و بهبود مستمر با تغییرات کوچک‌تر، مانند پیکربندی مجدد مبلمان، تخصیص فضا و برنامه‌ریزی، و خط‌مشی کاربر (یعنی همکاری در مقابل مناطق آرام) حیاتی است. از آنجایی که اندازه ساختمان محدود است، بررسی نیازهای انواع فضا برای ارائه راهبردی فضاها در اندازه ها و انواع مختلف بر اساس برنامه ریزی فضایی مناسب ضروری است.

Loading

امتیاز بدهید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *