در این کارگاه مفهوم مرور نوشتارها یا پیشینه پژوهش؛ هدف و اهمیت پیشینه پژوهش؛ انواع پیشینه پژوهش؛ چارچوب و مراحل تدوین پیشینه پژوهش؛ ساختار و محتوای پیشینه پژوهش؛ اشتباهات معمول در تدوین پیشینه پژوهش بیان شده است.Loading

امتیاز بدهید